iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Lập trình C++

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C++, học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học. Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C++ ngay trong quá trình học.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C++.
  • RAM tối thiểu 4Gb.
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++.
  • Là cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, lập trình java, lập trình Android....
  • Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới.
  • Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++.
Lập trình C++

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu về C++ 00:00:00
Bài 2: Một số công cụ lập trình C++ và cách sử dụng 00:00:00
Bài 3: Chương trình C++ đầu tiên 00:00:00
Bài 4: Ý nghĩa của cout và cin trong C++ 00:00:00
Bài 5: Các ký tự đặc biệt 00:00:00
Bài 6: Các loại ghi chú trong C++ 00:00:00
Bài 7: Kiểu dữ liệu, định danh và khai báo biến 00:00:00
Bài 8: Hằng số và biểu thức 00:00:00
Bài 9: Chuyển kiểu dữ liệu 00:00:00
Bài 10: Các toán tử trong C++ 00:00:00
Bài 11: Bài tập rèn luyện - Tính chu vi, diện tích hình tròn 00:00:00
Bài 12: Bài tập rèn luyện - Tính chu vi, diện tích tam giác 00:00:00
Bài 13: Bài tập rèn luyện - Các hàm lượng giác 00:00:00
Bài 14: Bài tập rèn luyện - Tính giờ phút giây 00:00:00
Bài 15: Bài tập rèn luyện - Tính điểm trung bình 00:00:00
Bài 16: Các bài tập tự rèn luyện 00:00:00
Bài 17: Câu lệnh If 00:00:00
Bài 18: Câu lệnh if ... else 00:00:00
Bài 19: Câu lệnh If ... else lồng nhau 00:00:00
Bài 20: Toán tử 3 ngôi và câu lệnh if ... else 00:00:00
Bài 21: Câu lệnh switch 00:00:00
Bài 22: Bài tập rèn luyện - giải phương trình bậc 1 00:00:00
Bài 23: Bài tập rèn luyện - giải phương trình bậc 2 00:00:00
Bài 24: Bài tập rèn luyện - tính tiêu thụ điện 00:00:00
Bài 25: Bài tập rèn luyện - tính toán số học 00:00:00
Bài 26: Bài tập rèn luyện - tính chu vi, diện tích tam giác 00:00:00
Bài 27: Các bài tập tự rèn luyện 00:00:00
Bài 28: Vòng lặp while 00:00:00
Bài 29: Vòng lặp do... while 00:00:00
Bài 30: Vòng lặp for 00:00:00
Bài 31: Câu lệnh break 00:00:00
Bài 32: Câu lệnh continue 00:00:00
Bài 33: Bàn về vòng lặp lồng nhau 00:00:00
Bài 34: Bài tập rèn luyện - Tính dãy số 00:00:00
Bài 35: Bài tập rèn luyện - Số hoàn thiện 00:00:00
Bài 36: Bài tập rèn luyện - Tổng các chữ số trong 1 số 00:00:00
Bài 37: Bài tập rèn luyện - Game đoán số 00:00:00
Bài 38: Bài tập rèn luyện - Vẽ hình 00:00:00
Bài 39: Các bài tập tự rèn luyện 00:00:00

Đăng nhận xét