iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Tổ chức sự kiện

Khóa học trang bị những bí quyết và kỹ năng ứng dụng lý thuyết vào thực tế ngành quản trị sự kiện vaà ng đến trải nghiệm làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực sự kiện với tính thực tiễn cao.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Tất cả mọi đối tượng yêu thích ngành tổ chức sự kiện
  • Sinh viên, người đi làm muốn bắt đầu sự nghiệp Tổ chức sự kiện
  • Môi trường yên tĩnh
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Người học có thể ứng dụng ngay vào công việc để thực hiện một sự kiện chuyên nghiệp hơn
  • Người học sẽ kiểm soát sự kiện chặt chẽ hơn, kiểm soát dược những rủi ro.
  • Người học hiểu hơn vai trò của từng loại sự kiện để ứng dụng đạt hiệu quả cao hơn cho từng đối tượng tham gia vào sự kiện cũng như cho công ty, nhãn hàng.
Tổ chức sự kiện

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu khóa học 00:00:00
Bài 2: Cách làm sự kiện 00:00:00
Bài 3: Mục đích của tổ chức sự kiện 00:00:00
Bài 4: Các giai đoạn tổ chức sự kiện 00:00:00
Bài 5: Sản xuất sự kiện 00:00:00
Bài 6: Brief sự kiện 00:00:00
Bài 7: Báo giá, timeline, checklist 00:00:00
Bài 8: Ý tưởng và dự toán ngân sách 00:00:00
Bài 9: Đạo diễn, biên tập tổ chức sự kiện 00:00:00
Bài 10: Truyền thông cho sự kiện 00:00:00
Bài 11: Thể loại sự kiện 00:00:00
Bài 12: Tổng duyệt và quản lý rủi ro 00:00:00
Bài 13: Sự kiện Tổng kết cuối năm công ty Baconco 00:00:00

Đăng nhận xét