iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Quản trị mạng MCSA

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) là một trong các Chứng Chỉ Quản Trị Mạng thông dụng và cần thiết nhất đối với các chuyên gia CNTT. Chứng chỉ MCSA do hãng công nghệ Microsoft cấp nhằm chứng nhận cho các chuyên gia CNTT có đủ khả năng triển khai cài đặt, cấu hình và vận hành hệ thống mạng doanh nghiệp trên nền tảng hệ điều hành Windows. Chương trình MCSA 2016 là chương trình đào tạo quản trị viên hệ thống dựa trên nền tảng Hệ Điều Hành máy chủ mới nhất của Microsoft – Windows Server 2016. Qua đó, học viên sẽ được học các kiến thức và kỹ năng thực hành về hệ điều hành Windows Server 2016 & các tính năng công nghệ cao so với các thế hệ Windows Server trước như: Công nghệ Nano Server, Công nghệ đóng gói phần mềm, Công nghệ Ảo Hóa (Hyper-V)...

  • Kiến thức yêu cầu
  • Đã học Mạng Căn Bản hoặc đã có kiến thức tương đương
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Cài Đặt, Vận Hành, Bảo Trì Hệ Thống Mạng Máy Tính Trên Nền Tảng Microsoft Windows Server 2016
  • Trở thành Chuyên Gia trong lĩnh vực An Ninh Mạng Máy Tính
  • Vượt qua các Kỳ Thi Quốc Tế do Microsoft Tổ Chức để nhận Chứng Chỉ MCSA 2016 (Microsoft Certified Solution Associate) có Giá Trị Toàn Cầu.
Quản trị mạng MCSA

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Phần 1: Mạng căn bản và Windows 10

Bài 1: Các mô hình network, mô hình OSI 00:00:00
Bài 2: Các loại Protocol, Protocol TCP/IP và cách định địa chỉ 00:00:00
Bài 3: Một số lệnh cơ bản về IP (ping, ipconfig, nslookup, arp...) 00:00:00
Bài 4: Thực hành bấm cable UTP 00:00:00
Bài 5: Cấu hình Windows 10 00:00:00

Phần 2: Exam 70-740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

Bài 6: Introducing Windows Server 2016 00:00:00
Bài 7: Preparing and installing Nano Server and Server Core 00:00:00
Bài 8: Preparing for upgrades and migrations 00:00:00
Bài 9: Migrating server roles and workloads 00:00:00
Bài 10: Windows Server activation models 00:00:00
Bài 11: Managing disks in Windows Server 2016 00:00:00
Bài 12: Managing volumes in Windows Server 2016 00:00:00
Bài 13: Overview of direct-attached storage, network-attached storage, and storage area networks 00:00:00
Bài 14: Comparing Fibre Channel, iSCSI, and FCoE 00:00:00
Bài 15: Understanding iSNS, data centre bridging, and MPIO 00:00:00
Bài 16: Configuring sharing in Windows Server 2016 00:00:00
Bài 17: Implementing Storage Spaces 00:00:00
Bài 18: Managing Storage Spaces 00:00:00
Bài 19: Implementing Data Deduplication 00:00:00
Bài 20: Overview of Hyper-V 00:00:00
Bài 21: Installing Hyper-V 00:00:00
Bài 22: Configuring storage on Hyper-V host servers 00:00:00
Bài 23: Configuring networking on Hyper-V host servers 00:00:00
Bài 24: Configuring Hyper-V virtual machines 00:00:00
Bài 25: Managing Hyper-V virtual machines 00:00:00
Bài 26: Overview of containers in Windows Server 2016 00:00:00
Bài 27: Deploying Windows Server and Hyper-V containers 00:00:00
Bài 28: Installing, configuring, and managing containers 00:00:00
Bài 29: Defining levels of availability 00:00:00
Bài 30: Planning high availability and disaster recovery solutions with Hyper-V virtual machines 00:00:00
Bài 31: Backing up and restoring by using Windows Server Backup 00:00:00
Bài 32: High availability with failover clustering in Windows Server 2016 00:00:00
Bài 33: Planning a failover cluster 00:00:00
Bài 34: Creating and configuring a new failover cluster 00:00:00
Bài 35: Maintaining a failover cluster 00:00:00
Bài 36: Troubleshooting a failover cluster 00:00:00
Bài 37: Implementing site high availability with stretch clustering 00:00:00
Bài 38: Overview of integrating Hyper-V in Windows Server 2016 with failover clustering 00:00:00
Bài 39: Implementing and maintaining Hyper-V virtual machines on failover clusters 00:00:00
Bài 40: Key features for virtual machines in a clustered environment 00:00:00
Bài 41: Overview of NLB clusters 00:00:00
Bài 42: Configuring an NLB cluster 00:00:00
Bài 43: Planning an NLB implementation 00:00:00
Bài 44: Introduction to deployment images 00:00:00
Bài 45: Creating and managing deployment images by using MDT 00:00:00
Bài 46: Virtual machine environments for different workloads 00:00:00
Bài 47: WSUS overview and deployment options 00:00:00
Bài 48: Update management process with WSUS 00:00:00
Bài 49: Overview of PowerShell DSC 00:00:00
Bài 50: Overview of Windows Server 2016 monitoring tools 00:00:00
Bài 51: Using Performance Monitor 00:00:00
Bài 52: Monitoring Event Logs 00:00:00

Phần 3: Exam 70-741: Networking with Windows Server 2016

Bài 53: Planning IPv4 addressing 00:00:00
Bài 54: Configuring an IPv4 host 00:00:00
Bài 55: Managing and troubleshooting IPv4 network connectivity 00:00:00
Bài 56: Overview of the DHCP server role 00:00:00
Bài 57: Deploying DHCP 00:00:00
Bài 58: Managing and troubleshooting DHCP 00:00:00
Bài 59: Overview of IPv6 addressing 00:00:00
Bài 60: Configuring an IPv6 host 00:00:00
Bài 61: Implementing IPv6 and IPv4 coexistence 00:00:00
Bài 62: Transitioning from IPv4 to IPv6 00:00:00
Bài 63: Implementing DNS servers 00:00:00
Bài 64: Configuring zones in DNS 00:00:00
Bài 65: Configuring name resolution between DNS zones 00:00:00
Bài 66: Configuring DNS integration with Active Directory Domain Services (AD DS) 00:00:00
Bài 67: Configuring advanced DNS settings 00:00:00
Bài 68: Overview of IPAM 00:00:00
Bài 69: Deploying IPAM 00:00:00
Bài 70: Managing IP address spaces by using 00:00:00
Bài 71: Overview of remote access 00:00:00
Bài 72: Implementing Web Application Proxy 00:00:00
Bài 73: Overview of DirectAccess 00:00:00
Bài 74: Implementing DirectAccess by using the Getting Started Wizard 00:00:00
Bài 75: Implementing and managing an advanced DirectAccess infrastructure 00:00:00
Bài 76: Planning VPNs 00:00:00
Bài 77: Implementing VPNs 00:00:00
Bài 78: Networking features and considerations for branch offices 00:00:00
Bài 79: Implementing Distributed File System (DFS) for branch offices 00:00:00
Bài 80: Implementing BranchCache for branch offices 00:00:00
Bài 81: Overview of high performance networking features 00:00:00
Bài 82: Configuring advanced Microsoft Hyper-V networking features 00:00:00
Bài 83: Overview of Software Defined Networking 00:00:00
Bài 84: Implementing network virtualization 00:00:00
Bài 85: Implementing Network Controller 00:00:00

Phần 4: Exam 70-742: Identity with Windows Server 2016

Bài 86: Overview of AD DS 00:00:00
Bài 87: Overview of AD DS domain controllers 00:00:00
Bài 88: Deploying a domain controller 00:00:00
Bài 89: Managing user accounts 00:00:00
Bài 90: Managing groups in AD DS 00:00:00
Bài 91: Managing computer objects in AD DS 00:00:00
Bài 92: Using Windows PowerShell for AD DS administration 00:00:00
Bài 93: Implementing and managing OUs 00:00:00
Bài 94: Overview of advanced AD DS deployments 00:00:00
Bài 95: Deploying a distributed AD DS environment 00:00:00
Bài 96: Configuring AD DS trusts 00:00:00
Bài 97: Overview of AD DS replication 00:00:00
Bài 98: Configuring AD DS sites 00:00:00
Bài 99: Configuring and monitoring AD DS replication 00:00:00
Bài 100: Introducing Group Policy 00:00:00
Bài 101: Implementing and administering GPOs 00:00:00
Bài 102: Group Policy scope and Group Policy processing 00:00:00
Bài 103: Troubleshooting the application of GPOs 00:00:00
Bài 104: Implementing administrative templates 00:00:00
Bài 105: Configuring Folder Redirection, Software Installation, and Scripts 00:00:00
Bài 106: Configuring Group Policy preferences 00:00:00
Bài 107: Securing domain controllers 00:00:00
Bài 108: Implementing account security 00:00:00
Bài 109: Implementing audit authentication 00:00:00
Bài 110: Configuring managed service accounts 00:00:00
Bài 111: Deploying CAs 00:00:00
Bài 112: Administering CAs 00:00:00
Bài 113: Troubleshooting and maintaining CAs 00:00:00
Bài 114: Deploying and managing certificate templates 00:00:00
Bài 115: Managing certificate deployment, revocation, and recovery 00:00:00
Bài 116: Using certificates in a business environment 00:00:00
Bài 117: Implementing and managing smart cards 00:00:00
Bài 118: Overview of AD FS 00:00:00
Bài 119: AD FS requirements and planning 00:00:00
Bài 120: Deploying and configuring AD FS 00:00:00
Bài 121: Overview of Web Application Proxy 00:00:00
Bài 122: Overview of AD RMS 00:00:00
Bài 123: Deploying and managing an AD RMS infrastructure 00:00:00
Bài 124: Configuring AD RMS content protection 00:00:00
Bài 125: Planning and preparing for directory synchronization 00:00:00
Bài 126: Implementing directory synchronization by using Azure AD Connect 00:00:00
Bài 127: Managing identities with directory synchronization 00:00:00
Bài 128: Monitoring AD DS 00:00:00
Bài 129: Managing the Active Directory database 00:00:00
Bài 130: Active Directory backup and recovery options for AD DS and other identity and access solutions 00:00:00

Phần 5: Tăng cường Chuyên đề Quản Trị Hệ Thống Mạng Doanh Nghiệp

Bài 131: Tổng hợp kiến thức: Thiết kế, Cài đặt, Quản trị Hệ thống Mạng cho Doanh Nghiệp theo mô hình thực tế. 00:00:00

Đăng nhận xét