iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Quản trị mạng MCSE

MCSE Cloud Platform & Infrastructure là chương trình đào tạo kỹ sư quản trị hệ thống phiên bản mới nhất của Microsoft. Chương trình MCSE được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để triển khai, quản lý, vận hành cũng như khắc phục sự cố trong môi trường Windows Server 2012.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Đã học MCSA 2003, MCSA 2008 hoặc có kiến thức tương đương
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Thiết Kế, Cài Đặt, Vận Hành, Bảo Trì Hệ Thống Mạng Máy Tính Trên Nền Tảng Microsoft Windows Server 2012
  • Đây là chương trình tốt nhất dành cho các bạn đã học MCSA 2003 hoặc MCSA 2008 muốn cập nhật kiến thức và công nghệ mới nhất trên nền tảng Windows Server 2012 (không cần học MCSA 2012)
Quản trị mạng MCSE

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Planning Server Upgrade and Migration 00:00:00
Bài 2: Planning and Implementing a Server Deployment Infrastructure 00:00:00
Bài 3: Designing and Maintaining an IP Configuration and Address Management Solution 00:00:00
Bài 4: Designing and Implementing Name Resolution 00:00:00
Bài 5: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Forest and Domain Infrastructure 00:00:00
Bài 6: Designing and Implementing an OU Infrastructure and AD DS Permissions Model 00:00:00
Bài 7: Designing and Implementing a Group Policy Object Strategy 00:00:00
Bài 8: Designing and Implementing an AD DS Physical Topology 00:00:00
Bài 9: Planning and Implementing Storage 00:00:00
Bài 10: Planning and Implementing File Services 00:00:00
Bài 11: Designing and Implementing Network Access Services 00:00:00
Bài 12: Designing and Implementing Network Protection 00:00:00
Bài 13: Planning and Implementing a Server Virtualization Strategy 00:00:00
Bài 14: Planning and Implementing Networks and Storage for Virtualization 00:00:00
Bài 15: Planning and Deploying Virtual Machines 00:00:00
Bài 16: Planning and Implementing a Virtualization Administration Solution 00:00:00
Bài 17: Planning and Implementing a Server Monitoring Strategy 00:00:00
Bài 18: Planning and Implementing High Availability for File Services and Applications 00:00:00
Bài 19: Planning and Implementing a Highly Available Infrastructure Using Failover Clustering 00:00:00
Bài 20: Planning and Implementing an Server Updates Infrastructure 00:00:00
Bài 21: Planning and Implementing a Business Continuity Strategy 00:00:00
Bài 22: Planning and Implementing an Public Key Infrastructure 00:00:00
Bài 23: Planning and Implementing an Identity Federation Infrastructure 00:00:00
Bài 24: Planning and Implementing an Information Rights Management Infrastructure 00:00:00

Đăng nhận xét