iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Học lập trình với ngôn ngữ Typescript

TypeScript là một dự án mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft, nó có thể được coi là một phiên bản nâng cao của Javascript bởi việc bổ sung tùy chọn kiểu tĩnh và lớp hướng đối tượng mà điều này không có ở Javascript. TypeScript có thể sử dụng để phát triển các ứng dụng chạy ở client-side (Angular2) và server-side (NodeJS).

  • Kiến thức yêu cầu
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Cung cấp kiến thức cơ bản qua bài thực hành đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của công ty lập trình web hiện nay
Học lập trình với ngôn ngữ Typescript

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu ngôn ngữ TypeScript 00:00:00
Bài 2: Cài đặt nodejs, cài đặt git, cài đặt plugin, chạy thử file 00:00:00
Bài 3: Kiểu dữ liệu string trong type script 00:00:00
Bài 4: Kiểu dữ liệu mảng, mảng number và mảng string 00:00:00
Bài 5: Ba kiểu dữ liệu mới so với javascript 00:00:00
Bài 6: Kiểu dữ liệu Any 00:00:00
Bài 7: Kiểu dữ liệu void trong Typescript 00:00:00
Bài 8: Ép kiểu trong typescript 00:00:00
Bài 9: Tổng kết phần kiểu dữ liệu 00:00:00
Bài 10: Giới thiệu loại function đầu tiên trong typescript - return function 00:00:00
Bài 11: Vì sao phải sử dụng hàm có tham số 00:00:00
Bài 12: Hai cách khai báo Anonymous function trong typescript 00:00:00
Bài 13: Kiểu function thứ 4 - Function không cần function 00:00:00
Bài 14: Học lập trình hướng đối tượng từ đầu, Tại sao phải sử dụng lập trình hướng đối tượng 00:00:00
Bài 15: Hiểu bản chất của Class, instance, property và method qua phân tích ứng dụng hàng 00:00:00
Bài 16: Phân tích và ví dụ về các khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng 00:00:00
Bài 17: Phân tích chương trình dưới con mắt của lập trình hướng đối tượng 00:00:00
Bài 18: Trừu tượng hóa, đa hình, thừa kế và đóng gói trong lập trình hướng đối tượng 00:00:00
Bài 19: Tạo class thế nào 00:00:00
Bài 20: Tạo instance thế nào 00:00:00
Bài 21: Bài tập 2 về class 00:00:00
Bài 22: Bài tập tổng hợp 3 - Class và Enum 00:00:00
Bài 23: Ý nghĩa của Static trong lập trình hướng đối tượng 00:00:00
Bài 24: Kế thừa trong typescript - Phần 1 00:00:00
Bài 25: Kế thừa trong typescript - Phần 2 00:00:00
Bài 26: Kế thừa trong typescript - Phần 3 00:00:00
Bài 27: Lý thuyết cơ bản về Access Modifier có cần dùng access modifier không 00:00:00
Bài 28: Hiểu bản chất về Access modifier trong typescript thông qua bài tập thực hành - Phần 1 00:00:00
Bài 29: Hiểu bản chất về Access modifier trong typescript thông qua bài tập thực hành - Phần 2 00:00:00
Bài 30: Lý thuyết về Accessor trong Typescript 00:00:00
Bài 31: Học cách sử dụng Accessor thông qua bài tập 00:00:00
Bài 32: Thực hành getter và setter với việc đặt mật khẩu 00:00:00
Bài 33: Sử dụng Abstract Class trong Typescript 00:00:00
Bài 34: Sử dụng Abstract method trong typescript 00:00:00
Bài 35: Cơ bản về Generic trong lập trình typescript 00:00:00
Bài 36: Sử dụng Generic trong class 00:00:00
Bài 37: Generic Class sử dụng trong Typescript 00:00:00
Bài 38: Interface trong lập trình hướng đối tượng 00:00:00
Bài 39: Interface Class sử dụng trong Typescript 00:00:00
Bài 40: Export trong Typescript 00:00:00
Bài 41: Giới thiệu Project lập trình Typescript cho chức năng giỏ hàng 00:00:00
Bài 42: Dựng giao diện - phần HTML cho ứng dụng 00:00:00
Bài 43: Xử lý phần HTML cột phải 00:00:00
Bài 44: Tạo khối nội dung demo bên trái cho ứng dụng 00:00:00
Bài 45: Hoàn thiện phần nội dung cơ bản bằng bootstrap 4 00:00:00
Bài 46: Xử lý giao diện bằng phương pháp Chrome 00:00:00
Bài 47: Tạo Class 00:00:00
Bài 48: Lập trình các hàm tương tác với đối tượng 00:00:00
Bài 50: Tạo đối tượng sản phẩm trong giỏ hàng 00:00:00
Bài 51: Định nghĩa phương thức hoạt động của đối tượng sản phẩm trong giỏ hàng 00:00:00
Bài 52: Tạo interface cho phần quản lý giỏ hàng 00:00:00
Bài 53: Cài đặt cơ bản cho ứng dụng 00:00:00
Bài 54: Cài đặt cơ bản trước khi code 00:00:00
Bài 55: Cách tạo file tsconfig-json 00:00:00
Bài 56: Xử lý Constructor 00:00:00
Bài 57: Cách 2 xử lý Constructor 00:00:00
Bài 58: Viết hàm lấy nội dung sản phẩm 00:00:00
Bài 59: Đẩy sản phẩm từ dữ liệu ra giao diện 00:00:00
Bài 60: Thao tác với HTML 00:00:00
Bài 61: Phương thức mua hàng 00:00:00
Bài 62: Viết hàm lấy thông tin sản phẩm cho nút Mua ngay 00:00:00
Bài 63: Cách truyền tham số thông qua thẻ HTML 00:00:00
Bài 64: Viết hàm getSanPhamById 00:00:00
Bài 65: Thao tác với class 'quản lý giỏ hàng 00:00:00
Bài 66: Viết hàm thêm sản phẩm vào giỏ hàng 00:00:00
Bài 67: Viết hàm kiểm tra sản phẩm 00:00:00
Bài 68: Xử lý logic của hàm tăng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng 00:00:00
Bài 69: Đẩy dữ liệu đã xử lý trong typescript ra giao diện HTML 00:00:00
Bài 70: Hoàn thiện phần phun dữ liệu ra giao diện HTML trong Typescript 00:00:00
Bài 71: Tính số lượng sản phẩm 00:00:00
Bài 72: Tính giá sản phẩm 00:00:00
Bài 73: Phân tích logic xử lý việc update giỏ hàng 00:00:00
Bài 74: Xử lý sự kiện thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng 00:00:00
Bài 75: Truyền nội dung thông qua HTML 00:00:00
Bài 76: Cập nhật sản phẩm vào dữ liệu 00:00:00
Bài 77: Đẩy dữ liệu đã cập nhật ra giao diện 00:00:00
Bài 78: Viết hàm thông báo xảy ra khi thao tác với giỏ hàng 00:00:00
Bài 79: Tổng kết 00:00:00

Đăng nhận xét