iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Lập trình ứng dụng di động đa nền tảng với React Native

React Native là ngôn ngữ lập trình di động do Facebook phát triển và được rất nhiều người trong cộng đồng đón nhận. Sử dụng Javascript là một ngôn ngữ lập trình rất dễ sử dụng và phổ biến nhất hiện nay, React Native tạo ra ứng dụng chạy được trên cả 2 nền tảng Android và iOS giúp tiết kiện rất nhiều thời gian cho người lập trình

  • Kiến thức yêu cầu
  • Có máy tính MAC hoặc Windows có thể cài được Mac OS
  • Biết một ngôn ngữ lập trình bất kỳ
  • Có laptop riêng
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Đủ khả năng thiết kế được ứng dụng chạy được trên cả 2 nền tảng Android & iOS
  • Đủ khả năng ứng tuyển vào các cty lập trình ứng dụng di động nền tảng React Native
  • Biết cách submit ứng dụng lên kho dữ liệu App Store của Apple & CHPlay của Google
Lập trình ứng dụng di động đa nền tảng với React Native

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Khai báo biến 00:00:00
Bài 2: Các hàm cơ bản: If, if else, while, for, switch case, try catch 00:00:00
Bài 3: Mảng (Array) 00:00:00
Bài 4: Functions & Tham số 00:00:00
Bài 5: Class 00:00:00
Bài 6: Các action quan trọng phải biết 00:00:00
Bài 7: JSON 00:00:00
Bài 8: XML 00:00:00
Bài 9: Cách hoạt động của ứng dụng React Native 00:00:00
Bài 10: Cài đặt môi trường làm việc với React Native (Windows + iOS) 00:00:00
Bài 11: Quy trình thiết kế ứng dụng React Native 00:00:00
Bài 12: Hướng dẫn build ứng dụng trên máy Android + iPhone 00:00:00
Bài 13: Giới thiệu Component 00:00:00
Bài 14: Cách tạo Component 00:00:00
Bài 15: Hiểu về trình tự hoạt động của một Component 00:00:00
Bài 16: Text Component 00:00:00
Bài 17: Image Component 00:00:00
Bài 18: View Component 00:00:00
Bài 19: TouchableHighlight 00:00:00
Bài 20: GestureResponder 00:00:00
Bài 21: PanResponder 00:00:00
Bài 22: ListView 00:00:00
Bài 23: Navigators và NavigatorIOS 00:00:00
Bài 24: Component lồng Component 00:00:00
Bài 25: Export Component 00:00:00
Bài 26: Truyền tham số cho Component 00:00:00
Bài 27: Các cách tạo định dạng StyleSheet 00:00:00
Bài 28: Sử dụng StyleSheet 00:00:00
Bài 29: Export StyleSheet 00:00:00
Bài 30: Truyền Styles dạng Props 00:00:00
Bài 31: Chia sẽ Styles 00:00:00
Bài 32: Positioning và Design giao diện 00:00:00
Bài 33: Thư viện Geolocation 00:00:00
Bài 34: Camera và Photos của người dùng 00:00:00
Bài 35: Lưu trữ dữ liệu với AsyncStore 00:00:00
Bài 36: Native Module trên iOS 00:00:00
Bài 37: Native Module trên Android 00:00:00
Bài 38: Cross-Platform Native Module 00:00:00
Bài 39: Debug với JavaScript 00:00:00
Bài 40: Debug với React Native 00:00:00
Bài 41: Debug với Beyond Javascript 00:00:00
Bài 42: Hướng dẫn chọn Supported Device & Traget iOS version 00:00:00
Bài 43: Lauching Screen Image 00:00:00
Bài 44: Cấu hình Application icon 00:00:00
Bài 45: Cấu hình Bundle Name 00:00:00
Bài 46: Cấu hình AppDelegate.m 00:00:00
Bài 47: Archive ứng dụng lên AppStore 00:00:00
Bài 48: Cấu hình Application icon 00:00:00
Bài 49: Xuất file APK dạng release 00:00:00
Bài 50: Submit ứng dụng lên Google Store 00:00:00

Đăng nhận xét