iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Tự học lập trình Java

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Java. Cung cấp kiến thức để tiếp cận lập trình Android. Có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm Java nâng cao: Swing, kết nối cơ sở dữ liệu, Lập trình Android, Lập trình Kotlin... Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi... cấu trúc điều khiển trong Java, phương thức, lớp....).

  • Kiến thức yêu cầu
  • Bất cứ ai muốn học lập trình Java.
  • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng Android nhưng chưa biết về Java.
  • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java.
  • Có khả năng tiếp cận lập trình Android.
Tự học lập trình Java

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu sơ lược ngôn ngữ lập trình Java 00:00:00
Bài 2: Các công cụ lập trình với Java 00:00:00
Bài 3: Cài đặt JDK 00:00:00
Bài 4: Cài đặt biến môi trường cho Java 00:00:00
Bài 5: Cách chạy chương trình Java bằng lệnh Command line 00:00:00
Bài 6: Cách cài đặt và sử dụng công cụ Eclipse 00:00:00
Bài 7: Cách xuất dữ liệu ra màn hình 00:00:00
Bài 8: Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Java 00:00:00
Bài 9: Kiểu dữ liệu trong Java 00:00:00
Bài 10: Ép kiểu dữ liệu trong Java 00:00:00
Bài 11: Khai báo biến trong Java 00:00:00
Bài 12: Các phép toán trong Java 00:00:00
Bài 13: Nhập dữ liệu từ bàn phím với Scanner 00:00:00
Bài 14: Cấu trúc if, if else, cấu trúc 3 ngôi 00:00:00
Bài 15: Cấu trúc switch 00:00:00
Bài 16: Vòng lặp while 00:00:00
Bài 17: Vòng lặp do..while 00:00:00
Bài 18: Vòng lặp for 00:00:00
Bài 19: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp 00:00:00
Bài 20: Bài tập rèn luyện 1 - Giải phương trình bậc 2 00:00:00
Bài 21: Bài tập rèn luyện 2 - Giải toán học 00:00:00
Bài 22: Bài tập rèn luyện 3 - Tính dãy toán học 00:00:00
Bài 23: Danh sách các bài tập tự rèn luyện 1 00:00:00
Bài 24: Khái niệm về biệt lệ 00:00:00
Bài 25: Cách sử dụng try ... catch 00:00:00
Bài 26: Ý nghĩa của từ khóa finally 00:00:00
Bài 27: Ý nghĩa của throw 00:00:00
Bài 28: Cách gỡ lỗi bằng công cụ debug 00:00:00
Bài 29: Thư viện xử lý dữ liệu số 00:00:00
Bài 30: Thư viện xử lý ngày tháng 00:00:00
Bài 31: Thư viện toán học 00:00:00
Bài 32: Thư viện xử lý số ngẫu nhiên 00:00:00
Bài 33: Thư viện xử lý chuỗi 00:00:00
Bài 34: Giới thiệu chuỗi trong Java 00:00:00
Bài 35: Hàm tìm chuỗi 00:00:00
Bài 36: Hàm trích lọc chuỗi 00:00:00
Bài 37: Hàm đổi chuỗi 00:00:00
Bài 38: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa 00:00:00
Bài 39: Hàm so sánh chuỗi 00:00:00
Bài 40: Cách nối và chèn chuỗi 00:00:00
Bài 41: Cách tách chuỗi 00:00:00
Bài 42: Hàm đổi chữ Hoa - thường 00:00:00
Bài 43: Bài tập rèn luyện 4 - Tách lấy tên bài hát 00:00:00
Bài 44: Bài tập rèn luyện 5 - Kiểm tra chuỗi panlyndrome 00:00:00
Bài 45: Bài tập rèn luyện 6 - Tối ưu chuỗi 00:00:00
Bài 46: Các bài tập tự rèn luyện 2 00:00:00
Bài 47: Khái niệm về mảng 00:00:00
Bài 48: Cách khai báo và cấp phát bộ nhớ cho mảng 00:00:00
Bài 49: Truy xuất và thao tác trên mảng 00:00:00
Bài 50: Tìm kiếm trên mảng 00:00:00
Bài 51: Sắp xếp mảng 00:00:00
Bài 52: Các hạn chế của mảng 00:00:00
Bài 53: Bài tập rèn luyện 7 - Các bài tập rèn luyện về mảng 00:00:00
Bài 54: Bài tập tự rèn luyện 3 - Các bài tập tự rèn luyện về mảng 00:00:00
Bài 55: Lý do sử dụng Collection 00:00:00
Bài 56: Cách sử dụng ArrayList 00:00:00
Bài 57: Cách sử dụng HashMap 00:00:00
Bài 58: Bài tập rèn luyện 8 - Các bài tập rèn luyện về ArrayList 00:00:00
Bài 59: Bài tập rèn luyện 9 - Các bài tập rèn luyện về HashMap 00:00:00
Bài 60: Các bài tập tự rèn luyện 4 - Các bài tập tự rèn luyện về ArrayList và HashMap 00:00:00
Bài 61: Các khái niệm về OOP 00:00:00
Bài 62: Các quy tắc khi khai báo lớp 00:00:00
Bài 63: Các loại phương thức 00:00:00
Bài 64: Overloading method 00:00:00
Bài 65: Tham chiếu this 00:00:00
Bài 66: Alias và cơ chế gom rác tự động 00:00:00
Bài 67: Các thành phần static 00:00:00
Bài 68: Khái niệm về kế thừa, lợi ích của kế thừa 00:00:00
Bài 69: Kỹ thuật viết kế thừa từ Class 00:00:00
Bài 70: Kỹ thuật viết kế thừa từ Interface 00:00:00
Bài 71: Overriding Method 00:00:00
Bài 72: Tính đa hình 00:00:00
Bài 73: Sắp xếp danh sách đối tượng dựa vào interface có sẵn 00:00:00
Bài 74: Sử dụng enum trong Java 00:00:00
Bài 75: Bài tập rèn luyện 10 - Bài tập rèn luyện hướng đối tượng 1 00:00:00
Bài 76: Bài tập rèn luyện 11 - Bài tập rèn luyện hướng đối tượng 2 00:00:00
Bài 77: Bài tập rèn luyện 12 - Bài tập rèn luyện hướng đối tượng 3 00:00:00
Bài 78: Các bài tập tự rèn luyện 5 - Các bài tập tự rèn luyện về hướng đối tượng 00:00:00
Bài 79: Vì sao phải lưu tập tin 00:00:00
Bài 80: Xử lý tập tin với TextFile 00:00:00
Bài 81: Xử lý tập tin với Serialize File 00:00:00
Bài 82: Bài tập rèn luyện 13 - Bài tập rèn luyện với TextFile 00:00:00
Bài 83: Bài tập rèn luyện 14 - Bài tập rèn luyện với Serialize File 00:00:00
Bài 84: Các bài tập tự rèn luyện 6 - Các bài tập tự rèn luyện về xử lý TextFile, Serialize File 00:00:00
Bài 85: Khái niệm về đa tiến trình và cơ chế hoạt động 00:00:00
Bài 86: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Thread 00:00:00
Bài 87: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Runnable 00:00:00
Bài 88: Bài tập rèn luyện 15 - Bài tập tự rèn luyện đa tiến trình 00:00:00
Bài 89: Các bài tập tự rèn luyện 7 - Các bài tập tự rèn luyện về đa tiến trình 00:00:00
Bài 90: Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học 00:00:00

Đăng nhận xét