iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Tự học JQuery

Rất nhiều lập trình viên muốn tìm hiểu và vận dụng những tính năng tối ưu của jQuery nhưng không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào. Chính vì vậy, khóa học này sẽ giúp các bạn có thể chỉnh sửa giao diện của một website bất kì; tăng khả năng tương tác với người dùng; tạo hiệu ứng động giúp phụ họa nội dung; lấy thông tin từ server mà không cần tải lại trang web; có khả năng tự đọc hiểu các tài liệu tự lập trình jQuery trong suốt khóa học này.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Những web developers, web designers, người lập trình ứng dùng, thiết kế app, phát triển app muốn nâng cao năng lực và kỹ năng nghề nghiệp để cải thiện chất lượng và năng suốt công việc
  • Những người muốn giải quyết các vấn đề lớn của nhu cầu web chất lượng cao hiện nay: web đơn giản, hiệu quả, và responsive...
  • Những người đã và đang muốn khởi nghiệp từ lập trình
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Học được cách sử dụng công cụ Chrome Developer Tool trong thiết kế web hiện đại
  • Thao tác với thư viện jQuery, jQuery UI, Tweenmax
  • Tự xây dựng các plugin mới bằng jQuery
Tự học JQuery

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu khoá học 00:00:00
Bài 2: Giới thiệu jQuery 00:00:00
Bài 3: Giới thiệu và cài đặt sublime text và plugin emmet 00:00:00
Bài 4: Cài đặt plugin khác và cách sử dụng 00:00:00
Bài 5: Cài đặt jQuery và ví dụ đầu tiên với jQuery 00:00:00
Bài 6: Thực hành các hàm cơ bản của jQuery qua ví dụ 00:00:00
Bài 7: Giới thiệu project và tạo file ban đầu 00:00:00
Bài 8: Xử lý phần HTML và CSS 00:00:00
Bài 9: Xử lý phần jQuery, giới thiệu hàm next(), slideUp(), slideToggle() và các hàm xử lý class 00:00:00
Bài 10: Tổng kết kiến thức học từ đầu 00:00:00
Bài 11: Giới thiệu project và xu hướng web one page 00:00:00
Bài 12: One page website phần html 00:00:00
Bài 13: One page website phần css 00:00:00
Bài 14: One page website phần jQuery : hàm chuyển động body 00:00:00
Bài 15: One page website phần jQuery : giới thiệu hàm offset 00:00:00
Bài 16: Hướng dẫn bài ứng dụng và tổng kết kiến thức project 2 00:00:00
Bài 17: Giới thiệu project 3 và các kiến thức áp dụng 00:00:00
Bài 18: Qui trình làm bài hiệu ứng và setup ban đầu 00:00:00
Bài 19: Viết mã HTML 00:00:00
Bài 20: Viết mã CSS 00:00:00
Bài 21: Viết mã jQuery: Phần xử lý cho nút 00:00:00
Bài 22: Viết mã jQuery Phần xử lý hiệu ứng phóng to ảnh 00:00:00
Bài 23: Viết mã jQuery: Phần xử lý tổng hợp 00:00:00
Bài 24: Tổng kết kiến thức đã học trong project 3 00:00:00
Bài 25: Giới thiệu các kiến thức sẽ học trong chương 00:00:00
Bài 26: Giới thiệu các thuộc tính cơ bản của CSS3 00:00:00
Bài 27: Giới thiệu dòng thuộc tính transform và transition 00:00:00
Bài 28: Viết mã HTML 00:00:00
Bài 29: Viết mã CSS và hiệu ứng 00:00:00
Bài 30: Sử dụng hàm tweenmax cho hiệu ứng load nội dung 00:00:00
Bài 31: Viết mã HTML 00:00:00
Bài 32: Viết mã CSS 00:00:00
Bài 33: Phần CSS hiệu ứng 00:00:00
Bài 34: Sử dụng hàm tweenmax kết hợp jQuery cho hiệu ứng load thêm 00:00:00
Bài 35: Giới thiệu thuộc tính transition delay cho các ứng dụng khác 00:00:00
Bài 36: Giới thiệu animation 00:00:00
Bài 37: Sử dụng animation 00:00:00
Bài 38: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website - phần 1 html 00:00:00
Bài 39: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website - Phần 2 CSS 00:00:00
Bài 40: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website - Phần 3 chuyển động 00:00:00
Bài 41: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website - Phần 1 html 00:00:00
Bài 42: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website - phần 2 CSS 00:00:00
Bài 43: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website - Phần 3 chuyển động 00:00:00
Bài 44: Tổng kết 00:00:00
Bài 45: Giới thiệu kiến thức và cách kết hợp jQuery và CSS3 00:00:00
Bài 46: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 1: HTML 00:00:00
Bài 47: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 2: CSS 00:00:00
Bài 48: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 3: jQuery 00:00:00
Bài 49: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 4: Các hiệu ứng slideIn, slideIn Bottom, newspaper 00:00:00
Bài 50: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 5: Thuộc tính tâm quay,các hiệu ứng slide fall, sticky 00:00:00
Bài 51: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 6: Thuộc tính perspective, rotateY(), tâm quay 00:00:00
Bài 52: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 7: Thuộc tính translateZ() kết hợp animation nhiều keyframes 00:00:00
Bài 53: Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 8: Hàm thời gian của jQuery và các hiệu ứng 00:00:00
Bài 54: Project 7: Push menu sử dụng jQuery - Phần 1: HTML và CSS 00:00:00
Bài 55: Project 7: Push menu sử dụng jQuery - Phần 2: HTML 00:00:00
Bài 56: Project 7: Push menu sử dụng jQuery - Phần 3: Hướng dẫn các bài ứng dụng khác 00:00:00
Bài 57: Giới thiệu hiệu ứng trang apple.com và kiến thức cần áp dụng 00:00:00
Bài 58: Hiệu ứng apple.com - Phần 1: HTML 00:00:00
Bài 59: Hiệu ứng apple.com - Phần 2 : CSS 00:00:00
Bài 60: Hiệu ứng apple.com - Phần 3: Phần jQuery xử lý cho nút next phần 1 00:00:00
Bài 61: Hiệu ứng apple.com - Phần 4: Phần jQuery xử lý cho nút next phần 2 00:00:00
Bài 62: Hiệu ứng apple.com - Phần 5: Phần jQuery xử lý cho nút next phần 3 00:00:00
Bài 63: Hiệu ứng apple.com - Phần 6: Phần jQuery xử lý cho nút prev 00:00:00
Bài 64: Hiệu ứng apple.com - Phần 7: Phần jQuery xử lý cho nút chuyển slide 00:00:00
Bài 65: Hiệu ứng apple.com - Phần 8: Phần jQuery xử lý thời gian và hoàn thiện hiệu ứng 00:00:00
Bài 66: jQuery cho các hiệu ứng slide giới thiệu 00:00:00
Bài 67: JQuery cho các hiệu ứng slide : hiệu ứng 'let me in' 00:00:00
Bài 68: jQuery cho các hiệu ứng slide : hướng dẫn các hiệu ứng khác và tổng kết 00:00:00
Bài 69: Giới thiệu các kiến thức sử dụng 00:00:00
Bài 70: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - Phần 1 - HTML 00:00:00
Bài 71: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - Phần 2 - CSS 00:00:00
Bài 72: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - Phần 3 - jQuery 00:00:00
Bài 73: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - Phần 4 - hướng dẫn bài tập áp dụng 00:00:00
Bài 74: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - Phần 5 - Phân tích hiệu ứng scroll jQuery trong web thực tế 00:00:00
Bài 75: Project 9: Giới thiệu bài và kiến thức sử dụng: Scroll, wow js, animate css 00:00:00
Bài 76: Project 9: Bắt đầu xử lý HTML và CSS 00:00:00
Bài 77: Project 9: Xử lý hiệu ứng jQuery 00:00:00
Bài 78: Project 9: Sử dụng thư viện animate.css kết hợp jQuery 00:00:00
Bài 79: Project 9: Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jQuery - Phần 1 HTML + CSS 00:00:00
Bài 80: Project 9: Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jQuery - Phần 2 JQuery 00:00:00
Bài 81: Bài tập cuối chương áp dụng hàm scroll jQuery đã học 00:00:00
Bài 82: Tổng kết phần Scroll jQuery 00:00:00
Bài 83: Giới thiệu các kiến thức và project 10 00:00:00
Bài 84: Hiệu ứng sắp xếp sử dụng thư viện Isotope kết hợp jQuery 00:00:00
Bài 85: Hiệu ứng filter phần 1 - Viết mã HTML 00:00:00
Bài 86: Hiệu ứng filter phần 2 - Viết mã jQuery 00:00:00
Bài 87: Hiệu ứng filter phần 3 - Filter bằng cách kết hợp jQuery và isotope 00:00:00
Bài 88: Hiệu ứng filter phần 4 - Filter bằng cách Quicksearch 00:00:00
Bài 89: Tổng kết hiệu ứng filter và sắp xếp 00:00:00
Bài 90: Giới thiệu kiến thức 00:00:00
Bài 91: Cài đặt cơ bản Bootstrap và Plugin 00:00:00
Bài 92: Hiệu ứng Popover 00:00:00
Bài 93: Hiệu ứng Tooltip 00:00:00
Bài 94: Hiệu ứng Tab 00:00:00
Bài 95: Hiệu ứng Modal 00:00:00
Bài 96: Hiệu ứng Carousel 00:00:00
Bài 97: Hiêu ứng Scrollspy - Phần 1: HTML 00:00:00
Bài 98: Hiệu ứng Scroll Spy - Phần 2: Hiệu ứng scroll và animate 00:00:00
Bài 99: Giới thiệu kiến thức 00:00:00
Bài 100: Giới thiệu và ví dụ về Tweenmax - Phần 1 00:00:00
Bài 101: Giới thiệu và ví dụ về tweenmax - Phần 2 00:00:00
Bài 102: Áp dụng tweenmax kết hợp jQuery 00:00:00
Bài 103: Giới thiệu TimelineMax 00:00:00
Bài 104: Giới thiệu bài tập luyện tập kiến thức tổng hợp 00:00:00
Bài 105: Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website - Phần 1 00:00:00
Bài 106: Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website - Phần 2 00:00:00
Bài 107: Tổng kết phần 16 00:00:00
Bài 108: Tổng kết kiến thức 00:00:00
Bài 109: Hướng dẫn viết hiệu ứng 00:00:00

Đăng nhận xét