iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Lập trình Javascript với thư viện Vue JS

Vue.js là một công nghệ mới, một Progressive framework nhỏ nhẹ, 18kb min+gzip, kết hợp với việc sử dụng Virtual DOM chỉ render lại các thành phần mà có sự thay đổi giúp tăng hiệu suất của Vue. Thêm vào là cú pháp template rõ ràng, đơn giản, dễ tiếp cận. Một hệ thống component cho phép tái sử dụng ở các template khác nhau. Tất nhiên, framework nào cũng có nhược điểm của nó nhưng cá nhân mình thấy với các điểm trên thì Vue.js là một sự lựa chọn không tồi với một công nghệ mới nên được áp dụng.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Có kiến thức cơ bản về Javascript là một lợi thế
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Sử dụng thành thạo VueJS
  • Tạo các đối tượng DOM dễ dàng để xây dựng tempate
Lập trình Javascript với thư viện Vue JS

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu framework Vue.js 00:00:00
Bài 2: Cài đặt môi trường Vue.js 00:00:00
Bài 3: Công cụ sử dụng trong phát triển Vue.js 00:00:00
Bài 4: Cú pháp câu lệnh 00:00:00
Bài 5: Cú pháp điều kiện v-if, v-show 00:00:00
Bài 6: Xử lý danh sách với v-for Phần 1, Phần 2 00:00:00
Bài 7: Thiết lập thuộc tính class, style thẻ HTML với v-bind 00:00:00
Bài 8: Quản lý sự kiện với v-on 00:00:00
Bài 9: Gán dữ liệu hai chiều với v-model 00:00:00
Bài 10: Cơ bản về Vue instance (thực thể Vue) 00:00:00
Bài 11: Reactivity system là gì, tại sao liên quan đến hoạt động bên trong Vue.js 00:00:00
Bài 12: Làm việc với các phương thức 00:00:00
Bài 13: Tăng hiệu suất hệ thống với computed property 00:00:00
Bài 14: Giám sát mọi thay đổi với thuộc tính watch 00:00:00
Bài 15: Các sự kiện có thể kích hoạt trong vòng đời của Vue 00:00:00
Bài 16: Cơ bản về component 00:00:00
Bài 17: Áp dụng hệ thống module cùng component 00:00:00
Bài 18: Truyền dữ liệu vào component 00:00:00
Bài 19: Sự kiện cầu nối giao tiếp giữa các component 00:00:00
Bài 20: Quản lý nội dung với slot 00:00:00
Bài 21: Component động 00:00:00
Bài 22: Single file component 00:00:00
Bài 23: Mở rộng component 00:00:00
Bài 24: Sử dụng Vue CLI và webpack 00:00:00
Bài 25: Khung mẫu ứng dụng Vue 00:00:00
Bài 26: Cơ bản về Vue-router 00:00:00
Bài 27: Giới thiệu ứng dụng đơn trang Single Page Application 00:00:00
Bài 28: Axios 00:00:00
Bài 29: Lodash 00:00:00
Bài 30: Moment 00:00:00

Đăng nhận xét