iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Tự học lập trình C Sharp (C#)

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức cơ bản của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

  • Kiến thức yêu cầu
  • RAM tối thiểu 4GB (đề nghị 8GB)
  • Hệ điều hành Win 10, 64 bit (đề nghị)
  • Main hỗ trợ ảo hóa
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
  • Có khả năng phát triển phần mềm ứng dụng bằng C#
  • Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin
  • Là nền tảng để tiếp tục học tương tác cơ sở dữ liệu với ADO.NET, LINQ, WPF
Tự học lập trình C Sharp (C#)

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu đề cương chi tiết của khóa học (Phần 1) 00:00:00
Bài 2: Giới thiệu đề cương chi tiết của khóa học (Phần 2) 00:00:00
Bài 3: Giới thiệu C# 00:00:00
Bài 4: Cách cài đặt và sử dụng công cụ lập trình Visual Studio 00:00:00
Bài 5: Kiểu dữ liệu, biến và biểu thức (Phần 1) 00:00:00
Bài 6: Kiểu dữ liệu, biến và biểu thức (Phần 2) 00:00:00
Bài 7: Các phép toán trong C# (Phần 1) 00:00:00
Bài 8: Các phép toán trong C# (Phần 2) 00:00:00
Bài 9: Các ghi chú trong C# 00:00:00
Bài 10: Các cấu trúc điều kiện 00:00:00
Bài 11: Các cấu trúc lặp (Phần 1) 00:00:00
Bài 12: Các cấu trúc lặp (Phần 2) 00:00:00
Bài 13: Hàm trong C# (Phần 1) 00:00:00
Bài 14: Hàm trong C# (Phần 2) 00:00:00
Bài 15: Một số thư viện thường dùng trong C# (Phần 1) 00:00:00
Bài 16: Một số thư viện thường dùng trong C# (Phần 2) 00:00:00
Bài 17: Project tổng hợp - Game đoán số 00:00:00
Bài 18: Debug trong C# 00:00:00
Bài 19: Xử lý biệt lệ trong C# 00:00:00
Bài 20: Chuỗi và các thao tác trên chuỗi (Phần 1) 00:00:00
Bài 21: Chuỗi và các thao tác trên chuỗi (Phần 2) 00:00:00
Bài 22: Chuỗi và các thao tác trên chuỗi (Phần 3) 00:00:00
Bài 23: Mảng (Phần 1) 00:00:00
Bài 24: Mảng (Phần 2) 00:00:00
Bài 25: List 00:00:00
Bài 26: Dictionary 00:00:00
Bài 27: Project Demo: Tra cứu từ điển Anh - Việt 00:00:00
Bài 28: Các khái niệm liên quan tới lớp và đối tượng 00:00:00
Bài 29: Xây dựng các lớp và các thành phần của lớp (Phần 1) 00:00:00
Bài 30: Xây dựng các lớp và các thành phần của lớp (Phần 2) 00:00:00
Bài 31: Xây dựng các lớp và các thành phần của lớp (Phần 3) 00:00:00
Bài 32: Xây dựng các lớp và các thành phần của lớp (Phần 4) 00:00:00
Bài 33: Xây dựng các lớp kế thừa trong C# (Phần 1) 00:00:00
Bài 34: Xây dựng các lớp kế thừa trong C# (Phần 2) 00:00:00
Bài 35: Xây dựng các lớp kế thừa trong C# (Phần 3) 00:00:00
Bài 36: Xây dựng phần mềm: Quản lý nhân viên theo OOP (Phần 1) 00:00:00
Bài 37: Xây dựng phần mềm: Quản lý nhân viên theo OOP (Phần 2) 00:00:00
Bài 38: Xây dựng phần mềm: Quản lý nhân viên theo OOP (Phần 3) 00:00:00
Bài 39: Giới thiệu về Windows Form (Phần 1) 00:00:00
Bài 40: Giới thiệu về Windows Form (Phần 2) 00:00:00
Bài 41: Giới thiệu về thanh công cụ Toolbox & Properties 00:00:00
Bài 42: MessageBox 00:00:00
Bài 43: Panel & SplitContainer 00:00:00
Bài 44: Các control cơ bản nhất: Label,Textbox, Button 00:00:00
Bài 45: Checkbox, RadioButton 00:00:00
Bài 46: Picturebox 00:00:00
Bài 47: DateTimePicker & MonthCalendar 00:00:00
Bài 48: ListBox (Phần 1) 00:00:00
Bài 49: ListBox (Phần 2) 00:00:00
Bài 50: ComboBox 00:00:00
Bài 51: CheckedListBox 00:00:00
Bài 52: Project tổng hợp - Quản lý sản phẩm (Phần 1) 00:00:00
Bài 53: Project tổng hợp - Quản lý sản phẩm (Phần 2) 00:00:00
Bài 54: Project tổng hợp - Quản lý sản phẩm (Phần 3) 00:00:00
Bài 55: Bài tập rèn luyện 1 - Vẽ giao diện và xử lý sự kiện lúc Runtime (Phần 1) 00:00:00
Bài 56: Bài tập rèn luyện 1 - Vẽ giao diện và xử lý sự kiện lúc Runtime (Phần 2) 00:00:00
Bài 57: Bài tập rèn luyện 2 - Chương trình tính tiền bán sách (Phần 1) 00:00:00
Bài 58: Bài tập rèn luyện 2 - Chương trình tính tiền bán sách (Phần 2) 00:00:00
Bài 59: Bài tập rèn luyện 3 - Thiết kế giao diện xử lý chuỗi (Phần 1) 00:00:00
Bài 60: Bài tập rèn luyện 3 - Thiết kế giao diện xử lý chuỗi (Phần 2) 00:00:00
Bài 61: Bài tập rèn luyện 3 - Thiết kế giao diện xử lý chuỗi (Phần 3) 00:00:00
Bài 62: Bài tập rèn luyện 3 - Thiết kế giao diện xử lý chuỗi (Phần 4) 00:00:00
Bài 63: Bài tập rèn luyện 4 - Viết chương trình đặt vé cho Rạp chiếu phim (Phần 1) 00:00:00
Bài 64: Bài tập rèn luyện 4 - Viết chương trình đặt vé cho Rạp chiếu phim (Phần 2) 00:00:00
Bài 65: Bài tập rèn luyện 4 - Viết chương trình đặt vé cho Rạp chiếu phim (Phần 3) 00:00:00
Bài 66: Bài tập rèn luyện 5 - Thiết kế giao diện tương tác với mảng 00:00:00
Bài 67: Bài tập rèn luyện 6 - Thiết kế màn hình hóa đơn bán xe 00:00:00
Bài 68: Bài tập rèn luyện 7 - Viết Game Caro 2 người chơi với nhau 00:00:00
Bài 69: Bài tập rèn luyện 8 - Viết phần mềm kiểm tra gõ phím 00:00:00
Bài 70: Bài tập rèn luyện 9 - Viết phần mềm tương tự MsPaint 00:00:00
Bài 71: Bài tập rèn luyện 10 - Viết game Xếp hình 00:00:00
Bài 72: Tổng kết toàn bộ khóa học 00:00:00

Đăng nhận xét