iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Lập Trình PHP Nâng Cao

Khóa học PHP nâng cao sử dụng Zend Framwork 3 + PHP7 nhằm nâng cấp năng lực của lập trình viên, đáp ứng kịp thời với nhu cầu ngày càng nâng cao hơn của các doanh nghiệp trong các dự án lớn hoặc mở rộng quy mô

  • Kiến thức yêu cầu
  • Đã có kiến thức cơ bản về PHP hoặc biết một ngôn ngữ lập trình
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Tự nhận dự án hoặc làm dự án web riêng
Lập Trình PHP Nâng Cao

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Phần 1: Lập Trình PHP Nâng Cao

Bài 1: Class, attribute, method 00:00:00
Bài 2: Access Control (public, protected, private) 00:00:00
Bài 3: Tính kế thừa trong OOP 00:00:00
Bài 4: Hàm khởi tạo, hàm hủy 00:00:00
Bài 5: Thuộc tính và phương thức tĩnh static 00:00:00
Bài 6: Abstract Class và Object Interface 00:00:00
Bài 7: Overloading 00:00:00
Bài 8: Namespace 00:00:00
Bài 9: Autoloading Class 00:00:00
Bài 10: Factory Pattern 00:00:00
Bài 11: Strategy Pattern 00:00:00
Bài 12: Model-View-Controller 00:00:00
Bài 13: Front controller 00:00:00

Phần 2: Lập Trình Zend Framework

Bài 14: Phần 2: Lập Trình Zend Framework 00:00:00
Bài 15: Router 00:00:00
Bài 16: Controller 00:00:00
Bài 17: Model 00:00:00
Bài 18: View 00:00:00
Bài 19: Zend Form Element 00:00:00
Bài 20: Form view helper 00:00:00
Bài 21: Zend Validate 00:00:00
Bài 22: Zend ValidatorChain 00:00:00
Bài 23: Tự xây dựng Class Validate 00:00:00
Bài 24: Zend-filter 00:00:00
Bài 25: InputFilters And Validators 00:00:00
Bài 26: Zend-file 00:00:00
Bài 27: Zend-captcha 00:00:00
Bài 28: Zend\Db\Adapter 00:00:00
Bài 29: Zend\Db\Sql 00:00:00
Bài 30: Zend\Db\Sql\Ddl 00:00:00
Bài 31: TableGateway 00:00:00
Bài 32: Entity 00:00:00
Bài 33: Zend-crypt 00:00:00
Bài 34: Zend-servicemanager 00:00:00
Bài 35: Database Management with Doctrine ORM 00:00:00
Bài 36: Zend Pagination 00:00:00
Bài 37: Authenticate 00:00:00
Bài 38: AuthenticationService 00:00:00
Bài 39: Zend\Authentication\Result 00:00:00
Bài 40: Zend-mail 00:00:00
Bài 41: Zend-session 00:00:00

Phần 3: Ứng Dụng Thực Tế: Xây Dựng Ứng Dụng Quản Lý Nhà Hàng

Đăng nhận xét