Hương Hương Nguyễn Ngọc

5 / 5 (100)

star star star star star

Nguyễn Ngọc Hương Hương

Lập trình web PHP với Zend Framework 3

Zend Framework là một trong những thư viện PHP được đánh giá là đầy đủ nhất hiện nay và đang được các công ty lớn trong lĩnh vực CNTT trên thế giới ưu chuộng vì ZF hỗ trợ sẵn nhiều component nên rất linh hoạt, bảo mật tốt, cộng đồng rộng lớn, phát triển rất nhanh.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Biết một ngôn ngữ bất kỳ
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Tự thiết kế web cá nhân hoặc web doanh nghiệp
  • Đủ khả năng ứng tuyển vào các vị trí thiết kế web cho các công ty
Lập trình web PHP với Zend Framework 3

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Hướng dẫn cài đặt Zend skeleton application 00:00:00
Bài 2: Giới thiệu cấu trúc Zend Skeleton Application 00:00:00
Bài 3: Getting Started with Zend Framework - Tìm hiểu cấu trúc Module Application 00:00:00
Bài 4: Getting Started with Zend Framework - Xây dựng module đầu tiên - Module Started 00:00:00
Bài 5: Router trong Zend Framework - Literal Route 00:00:00
Bài 6: Router trong Zend Framework - Segment Route 00:00:00
Bài 7: Router trong Zend Framework - Tìm hiểu khái niệm child route 00:00:00
Bài 8: Router trong Zend Framework - Tìm hiểu khái niệm child route - Phần 2 00:00:00
Bài 9: Controller: Retrieving - GET and POST Variables 00:00:00
Bài 10: Controller: Retrieving - GET and POST Variables - Phần 2 00:00:00
Bài 11: Controller - Gửi data từ Controller sang View và Expressing Error Conditions 00:00:00
Bài 12: Controller - Đăng kí Controller với module.config.php 00:00:00
Bài 13: View 00:00:00
Bài 14: Model 00:00:00
Bài 15: Cài đặt Zend Form, Xây dựng cấu trúc và khai báo module Form 00:00:00
Bài 16: FormElement: Textbox 00:00:00
Bài 17: FormElement: Textbox - Hiển thị Element ra view 00:00:00
Bài 18: FormElement: Hidden -- Number - Email 00:00:00
Bài 19: FormElement: Password - Radio 00:00:00
Bài 20: FormElement: Textarea - Select 00:00:00
Bài 21: FormElement: File - Checkbox - MultiCheckbox 00:00:00
Bài 22: FormElement: Color - Date 00:00:00
Bài 23: FormElement - Range - Button Reset - Button Submit 00:00:00
Bài 24: FormElement - Captcha - Image 00:00:00
Bài 25: FormElement - Nhận dữ liệu từ form 00:00:00
Bài 26: FormElement render the elements ở view - Cách 2 00:00:00
Bài 27: Zend Validation - StringLength 00:00:00
Bài 28: Zend Validation - Between - Date 00:00:00
Bài 29: Zend Validation - Email - Digits 00:00:00
Bài 30: Zend Validation - GreaterThan - LessThan 00:00:00
Bài 31: Zend Validation - InArray 00:00:00
Bài 32: Zend Validation - NotEmpty 00:00:00
Bài 33: Zend Validation - Regex 00:00:00
Bài 34: Zend Validation - FileExists - FileNotExists 00:00:00
Bài 35: Zend Validation - FileExtension 00:00:00
Bài 36: Zend Validation - FileSize - ImageSize 00:00:00
Bài 37: Zend Validation - IsImage - IsCompressed - WordCount 00:00:00
Bài 38: Custom Error Messages trong Zend Validation 00:00:00
Bài 39: Custom Error Messages trong Zend Validation - Phần 2 - File 00:00:00
Bài 40: Tìm hiểu Class ValidatorChain trong Zend FW - Thực hiện nhiều Validate cùng lúc 00:00:00
Bài 41: Tìm hiểu Class ValidatorChain trong Zend FW - Thực hiện nhiều Validate cùng lúc - Phần 2 00:00:00
Bài 42: Custom Error Message trong ValidatorChain 00:00:00
Bài 43: Writing A Custom Validator - Tạo Class Validate Độ Mạnh Mật khẩu 00:00:00
Bài 44: Writing A Custom Validator - Tạo Class Validate Password và ConfirmPassword 00:00:00
Bài 45: Filter and Validate data sử dụng zend inputfilter 00:00:00
Bài 46: Filter and Validate data sử dụng zend inputfilter - Phần 2 00:00:00
Bài 47: Filter and Validate data sử dụng zend inputfilter - Phần 3 00:00:00
Bài 48: Filter and Validate data sử dụng zend inputfilter - Phần 4 00:00:00
Bài 49: Filter and Validate data sử dụng zend inputfilter - Phần 5 00:00:00
Bài 50: Upload File 00:00:00
Bài 51: Upload File - Phần 2 00:00:00
Bài 52: Upload File - Rename File Upload 00:00:00
Bài 53: Upload File - Validate File Upload 00:00:00
Bài 54: Upload Multiple File 00:00:00
Bài 55: Quản Lý Database với Zend Db- Adapter - Kết nối Database 00:00:00
Bài 56: Quản Lý Database với Zend Db - Adapter - Kết nối Database 00:00:00
Bài 57: Quản Lý Database với Zend Db - Adapter - Phần 2 00:00:00
Bài 58: Quản Lý Database với Zend Db - Adapter - Phần 3 00:00:00
Bài 59: Quản Lý Database với Zend Db - Sql - Select 00:00:00
Bài 60: Quản Lý Database với Zend Db - Sql - Select - Phần 2 00:00:00
Bài 61: Quản Lý Database với Zend Db - Sql - Select - Phần 3 00:00:00
Bài 62: Quản Lý Database với Zend Db - Sql - Select - Phần 4 00:00:00
Bài 63: Quản Lý Database với Zend Db - Sql - Select - Phần 5 00:00:00
Bài 64: Quản Lý Database với Zend Db - Sql - Select - Phần 6 00:00:00
Bài 65: Quản Lý Database với Zend Db - Sql - Select - Phần 7 00:00:00
Bài 66: Quản Lý Database với Zend Db - Sql - Insert/Update/Delete 00:00:00
Bài 67: Quản Lý Database với Zend Db - Ddl 00:00:00
Bài 68: Quản Lý Database với Zend Db - Ddl - Phần 2 00:00:00
Bài 69: Quản Lý Database với Zend Db - TableGateWays 00:00:00
Bài 70: Quản Lý Database với Zend Db - TableGateWays - Phần 2 00:00:00
Bài 71: Quản Lý Database với Zend Db - TableGateWays - Phần 3 00:00:00
Bài 72: Quản Lý Database với Zend Db - TableGateWays - Phần 4 00:00:00
Bài 73: Quản Lý Database với Zend Db - TableGateWays - Phần 5 00:00:00
Bài 74: Quản Lý Database với Zend Db - TableGateWays - Phần 6 00:00:00
Bài 75: Quản Lý Database với Zend Db - TableGateWays - Phần 7 00:00:00
Bài 76: Quản Lý Database với Zend Db - TableGateWays - Phần 8 00:00:00
Bài 77: Quản Lý Database với Zend Db - TableGateWays - Phần 9 00:00:00
Bài 78: Quản Lý Database với Zend Db - TableGateWays - Phần 10 00:00:00
Bài 88: Quản Lý Database với Zend Db - TableGateWays - Edit- Phần 5 00:00:00
Bài 89: Quản Lý Database với Zend Db - TableGateWays - Delete Sản Phẩm 00:00:00
Bài 90: Zend Paginnator 00:00:00
Bài 91: Zend Paginnator - Render View Script 00:00:00
Bài 92: Zend Paginnator - Render View Script - Phần 2 00:00:00
Bài 93: Zend Paginnator - Render View Script - Phần 3 Boostrap Pagination 00:00:00
Bài 94: Zend Paginnator - DbSelect 00:00:00
Bài 95: Database Management with DoctrineORM - Setup Module mới 00:00:00
Bài 96: Database Management with DoctrineORM - Kết nối DB 00:00:00
Bài 97: Database Management with DoctrineORM - Users Entity 00:00:00
Bài 98: Database Management with DoctrineORM - User Entity - Phần 2 00:00:00
Bài 99: Database Management with DoctrineORM - ServiceManager 00:00:00
Bài 100: Database Management with DoctrineORM - Khai báo ServiceManager cho Controller 00:00:00
Bài 101: Database Management with DoctrineORM - Hiển thị danh sách User 00:00:00
Bài 102: Database Management with DoctrineORM - UserForm 00:00:00
Bài 103: Database Management with DoctrineORM - UserForm InputFilter 00:00:00
Bài 104: Database Management with DoctrineORM - UserForm Custom Error Messages 00:00:00
Bài 105: Database Management with DoctrineORM - Hiển thị các element trên view Edit 00:00:00
Bài 106: Database Management with DoctrineORM - Kiểm tra Validator Input 00:00:00
Bài 107: Database Management with DoctrineORM - Check User Exists 00:00:00
Bài 108: Database Management with DoctrineORM Viết model addUser 00:00:00
Bài 109: Database Management with DoctrineORM - Thêm user vào DB 00:00:00
Bài 110: Database Management with DoctrineORM - Tạo view Edit User 00:00:00
Bài 111: Database Management with DoctrineORM - Tạo Controller gọi view Edit User 00:00:00
Bài 112: Database Management with DoctrineORM - Set data cho form Edit 00:00:00
Bài 113: Database Management with DoctrineORM - Lưu thông tin user và Validate 00:00:00
Bài 114: Database Management with DoctrineORM - Delete User 00:00:00
Bài 115: Database Management with DoctrineORM - Delete User - Phần 2 00:00:00
Bài 116: Database Management with DoctrineORM - Tạo Form Đổi Mật Khẩu 00:00:00
Bài 117: Database Management with DoctrineORM - Tạo InputFiter và View Đổi Mật Khẩu 00:00:00
Bài 118: Database Management with DoctrineORM - Tạo Controller Gọi View 00:00:00
Bài 119: Database Management with DoctrineORM - Verify Mật Khẩu nhập lại 00:00:00
Bài 120: Database Management with DoctrineORM - Change Password 00:00:00
Bài 121: Database Management with DoctrineORM - Tạo Form Reset Password 00:00:00
Bài 122: Database Management with DoctrineORM Render View Reset Password và check Captcha 00:00:00
Bài 123: Database Management with DoctrineORM - Viết phương thức tạo token và lưu vào DB 00:00:00
Bài 124: Database Management with DoctrineORM - Zend mail 00:00:00
Bài 125: Database Management with DoctrineORM - Zend mail - Phần 2 00:00:00
Bài 126: Database Management with DoctrineORM - Kiểm tra thời gian hợp lệ của Token 00:00:00
Bài 127: Database Management with DoctrineORM - Check Token 00:00:00
Bài 128: Database Management with DoctrineORM - Render view reset password 00:00:00
Bài 129: Database Management with DoctrineORM - Reset Password By Token 00:00:00
Bài 130: Database Management with DoctrineORM - Controller Reset Password By Token 00:00:00
Bài 131: Authentication - Khởi tạo các service cần thiết 00:00:00
Bài 132: Authentication - Khai báo AuthAdapter 00:00:00
Bài 133: Authentication - Khai báo AuthManager 00:00:00
Bài 134: Authentication - Khai báo AuthenticateServiceFactory và cầu hình session 00:00:00
Bài 135: Authentication - Tạo AuthController và khai báo phụ thuộc 00:00:00
Bài 136: Authentication - Tạo Form Login và Validator 00:00:00
Bài 137: Authentication - Tạo phương thức Login AuthManaager 00:00:00
Bài 138: Authentication - Tạo phương thức Login AuthController 00:00:00
Bài 139: Authentication - Logout và check Login 00:00:00
Bài 140: Authentication - Set up Access Filter 00:00:00
Bài 141: Authentication - Check Controller và Action to Filter Access 00:00:00
Bài 142: Authentication - Sự kiện onBootstrap và onDisPatch 00:00:00
Bài 143: Authentication - Tùy chỉnh và kết thúc project 00:00:00

Đăng nhận xét