iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Tự học Python từ A đến Z

Python là một ngôn ngữ lập trình rất dễ học và thời gian code rất nhanh được nhiều hãng lớn tin dùng như Uber, PayPal, Google, Facebook, Instagram, Dropbox, Netflix và Reddit,... Được sử dụng nhiều trong hệ thống nhúng, robot và trí tuệ nhân tạo.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Máy tính/thiết bị có kết nối Internet.
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python.
  • Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới.
  • Là cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, C#, lập trình java, lập trình Android, Web...
  • Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình Python.
Tự học Python từ A đến Z

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Có nên học lập trình Python? 00:00:00
Bài 2: Cách tải và cài đặt Python 00:00:00
Bài 3: Giới thiệu một số công cụ lập trình Python 00:00:00
Bài 4: Tạo Project Python trong PyCharm 00:00:00
Bài 5: Kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong Python 00:00:00
Bài 6: Cách ghi chú lệnh trong Python 00:00:00
Bài 7: Các toán tử thường dùng trong Python 00:00:00
Bài 8: Cách nhập liệu từ bàn phím trong Python 00:00:00
Bài 9: Các kiểu xuất dữ liệu 00:00:00
Bài 10: Các loại lỗi trong Python 00:00:00
Bài 11: Bài tập rèn luyện - Tính chu vi diện tích Hình tròn 00:00:00
Bài 12: Bài tập rèn luyện - Tính giờ phút giây 00:00:00
Bài 13: Bài tập rèn luyện - Tính điểm trung bình 00:00:00
Bài 14: Các bài tập tự rèn luyện 00:00:00
Bài 15: Biểu thức Boolean 00:00:00
Bài 16: Biểu thức If 00:00:00
Bài 17: Biểu thức If ... else 00:00:00
Bài 18: Biểu thức If ... elif lồng nhau 00:00:00
Bài 19: Biểu thức pass 00:00:00
Bài 20: So sánh số thực trong Python 00:00:00
Bài 21: Sử dụng if/else như phép gán 00:00:00
Bài 22: Bài tập rèn luyện - Kiểm tra năm nhuần 00:00:00
Bài 23: Bài tập rèn luyện - Đếm số ngày trong tháng 00:00:00
Bài 24: Bài tập rèn luyện - Phương trình bậc 2 00:00:00
Bài 25: Các bài tập tự rèn luyện 00:00:00
Bài 26: Vòng lặp while 00:00:00
Bài 27: Vòng lặp for 00:00:00
Bài 28: Câu lệnh break 00:00:00
Bài 29: Câu lệnh continue 00:00:00
Bài 30: Lệnh while/else 00:00:00
Bài 31: Lệnh for/else 00:00:00
Bài 32: Vòng lặp lồng nhau 00:00:00
Bài 33: Bài tập rèn luyện - Tính dãy số 00:00:00
Bài 34: Bài tập rèn luyện - Kiểm tra số nguyên tố 00:00:00
Bài 35: Bài tập rèn luyện - Xuất bảng cửu chương 00:00:00
Bài 36: Các bài tập tự rèn luyện 00:00:00
Bài 37: Các hàm toán học 1 00:00:00
Bài 38: Các hàm toán học 2 00:00:00
Bài 39: Hàm Round 00:00:00
Bài 40: Hàm Time 00:00:00
Bài 41: Hàm Random 00:00:00
Bài 42: exit 00:00:00
Bài 43: Hàm Eval 00:00:00
Bài 44: Bài tập rèn luyện - Game đoán số 00:00:00
Bài 45: Bài tập rèn luyện - Tính diện tích tam giác 00:00:00
Bài 46: Bài tập rèn luyện - Tính điểm trung bình 00:00:00
Bài 47: Các bài tập tự rèn luyện 00:00:00
Bài 48: Khái niệm về hàm 00:00:00
Bài 49: Cấu trúc tổng quát của hàm 00:00:00
Bài 50: Cách gọi hàm 00:00:00
Bài 51: Nguyên tắc hoạt động của hàm 00:00:00
Bài 52: Viết tài liệu cho hàm 00:00:00
Bài 53: Global Variable 00:00:00
Bài 54: Parameter mặc định 00:00:00
Bài 55: Lambda Expression 00:00:00
Bài 56: Giới thiệu về hàm đệ quy 00:00:00
Bài 57: Bài tập rèn luyện - Viết hàm tính BMI 00:00:00
Bài 58: Bài tập rèn luyện - Viết hàm tính ROI 00:00:00
Bài 59: Bài tập rèn luyện - Viết hàm đệ quy Fibonacci 00:00:00
Bài 60: Các bài tập tự rèn luyện 00:00:00
Bài 61: Khái niệm và cấu trúc của chuỗi 00:00:00
Bài 62: Hàm upper, lower - in hoa - thường 00:00:00
Bài 63: Hàm căn lề: rjust, ljust, center 00:00:00
Bài 64: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa trip 00:00:00
Bài 65: Hàm startsWith, endsWith 00:00:00
Bài 66: Hàm find, count 00:00:00
Bài 67: Hàm format, substring 00:00:00
Bài 68: Hàm tách chuỗi 00:00:00
Bài 69: Hàm nối chuỗi 00:00:00
Bài 70: Bài tập rèn luyện kiểm tra chuỗi đối xứng 00:00:00
Bài 71: Bài tập rèn luyện viết chương trình tối ưu chuỗi 00:00:00
Bài 72: Bài tập rèn luyện tách xử lý chuỗi 00:00:00
Bài 73: Các bài tập tự rèn luyện 00:00:00
Bài 74: Cách khai báo và sử dụng List 00:00:00
Bài 75: Cách duyệt List 00:00:00
Bài 76: Gán giá trị cho các phần tử trong List 00:00:00
Bài 77: Phương thức insert 00:00:00
Bài 78: Phương thức append 00:00:00
Bài 79: Phương thức remove 00:00:00
Bài 80: Phương thức reverse 00:00:00
Bài 81: Phương thức sort 00:00:00
Bài 82: Slicing 00:00:00
Bài 83: List đa chiều 00:00:00
Bài 84: Bài tập rèn luyện xử lý list - 1 00:00:00
Bài 85: Bài tập rèn luyện xử lý list - 2 00:00:00
Bài 86: Bài tập rèn luyện - xử lý list đa chiều 00:00:00
Bài 87: Các bài tập tự rèn luyện 00:00:00
Bài 88: Vì sao phải lưu tập tin? 00:00:00
Bài 89: Cách ghi tập tin 00:00:00
Bài 90: Cách đọc tập tin 00:00:00
Bài 91: Bài tập rèn luyện dữ liệu sản phẩm 00:00:00
Bài 92: Bài tập rèn luyện dữ liệu chuỗi số 00:00:00
Bài 93: Các bài tập tự rèn luyện 00:00:00
Bài 94: Giới thiệu tkinter 00:00:00
Bài 95: Cách tạo cửa sổ với tkinter 00:00:00
Bài 96: Các control cơ bản trong tkinter 00:00:00
Bài 97: Bài tập rèn luyện giải phương trình bậc 1 00:00:00
Bài 98: Bài tập rèn luyện giải phương trình bậc 2 00:00:00
Bài 99: Bài tập rèn luyện cộng trừ nhân chia 00:00:00
Bài 100: Các bài tập tự rèn luyện 00:00:00
Bài 101: Bài tập tổng hợp - quản lý sách 00:00:00

Đăng nhận xét