Vũ Châu Thành

5 / 5 (100)

star star star star star

Châu Thành Vũ

Lập trình WEB: PHP & MySQL từ cơ bản đến nâng cao

Thành thạo gốc của PHP sẽ giúp bạn dễ dàng xây dựng và nắm bắt cấu trúc bất kì hệ thống nào được xây dựng từ nền tảng PHP, vững bước cho từng dự án hoặc công việc lập trình nào mà bạn mong muốn.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Có kiến thức lập trình căn bản
  • Có máy tính để học tập và thực hành
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Tự làm các dự án cho riêng mình, nhận các dự án bên ngoài hoặc có thể tìm được công việc với mức lương mong muốn
Lập trình WEB: PHP & MySQL từ cơ bản đến nâng cao

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Cài đặt môi trường vận hành website trên máy tính 00:00:00
Bài 2: Cấu trúc hoạt động của Web và các các tag HTML cơ bản 00:00:00
Bài 3: Giới thiệu các editor phổ biến và cách cài đặt 00:00:00
Bài 4: Thiết kế layout 1 website tĩnh 00:00:00
Bài 5: Liên kết: các loại địa chỉ (tuyệt đối, tương đối, gốc), các kiểu liên kết 00:00:00
Bài 6: Hình ảnh: các loại hình ảnh, cách tìm hình trên google(theo kích thước, loại hình, màu sắc, thời gian) 00:00:00
Bài 7: Tạo và sử dụng Table: chèn table, các tab trong table (th, td, caption, thead, tbody…), định dạng, merge, split cells 00:00:00
Bài 8: Dùng thẻ Iframe 00:00:00
Bài 9: Kỹ thuật CSS: các loại style, vị trí đặt style, các thuộc tính định dạng cơ bản 00:00:00
Bài 10: Form: các thuộc tính của form, các thành phần cơ bản trong form: text, textaea, select, radio, checkbox 00:00:00
Bài 11: Cách sử dụng Javascript: các lệnh cơ bản và làm việc với thư viện Jquery 00:00:00
Bài 12: Các khái niệm về CSDL: table, fields, primary key, field 00:00:00
Bài 13: Các kiểu dữ liệu trong Mysql 00:00:00
Bài 14: Sử dụng PHPMyadmin: Tạo, chỉnh, xóa các CSDL 00:00:00
Bài 15: Sử dụng PHPMyadmin: Tạo, chỉnh, xóa cấu trúc các bảng dữ liệu 00:00:00
Bài 16: Sử dụng PHPMyadmin: Quản lý dữ liệu trong các bảng 00:00:00
Bài 17: Sử dụng ngôn ngữ SQL 00:00:00
Bài 18: Các khái niệm căn bản: biến, hằng, chuỗi, toán tử… 00:00:00
Bài 19: Câu lệnh có điều kiện: if, if else… 00:00:00
Bài 20: Các lệnh lặp: for, while, cách dùng các lệnh break, continue… 00:00:00
Bài 21: Các hàm xử lý chuỗi 00:00:00
Bài 22: Các hàm thời gian 00:00:00
Bài 23: Các hàm quản lý file 00:00:00
Bài 24: Các kiểu biến, tầm vực biến 00:00:00
Bài 25: Phạm vi của biến 00:00:00
Bài 26: Định nghĩa và sử dụng hàm 00:00:00
Bài 27: Các lệnh include, require 00:00:00
Bài 28: Array và cách sử dụng (tạo, duyệt phần tử) 00:00:00
Bài 29: Http header: ý nghĩa và các ứng dụng 00:00:00
Bài 30: Biến Cookie và các ứng dụng 00:00:00
Bài 31: Biến Session và các ứng dụng 00:00:00
Bài 32: Xử lý dữ liệu từ form: tiếp nhận bằng Post, Get 00:00:00
Bài 33: Hướng đối tượng: khái niệm, các thuộc tính, method 00:00:00
Bài 34: Hướng đối tượng: các thuộc tính, các kiểu truy xuất thuộc tính 00:00:00
Bài 35: Hướng đối tượng: khai báo và sử dụng class 00:00:00
Bài 36: Hướng đối tượng: các method đặc biệt: __construct, __destruct… 00:00:00
Bài 37: Hướng đối tượng: class con 00:00:00
Bài 38: Kết nối database dùng thư viện mysqli: ưu điểm của thư viện mysqli, cách thức kết nối, lấy dữ liệu, kiểm soát lỗi… 00:00:00
Bài 39: Kết nối database dùng thư viện mysqli: các cách trình bày dữ liệu và định dạng 00:00:00
Bài 40: Các vấn đề về tổ chức, phát triển một website: layout (colums, menu, logo, màu sắc, độ dài dữ liệu, hình ảnh, tổ chức folder, các chức năng cần có trong 1 website,…). Tư vấn cách tìm, mua, download template html 00:00:00
Bài 41: Xây dựng phần quản trị cho website: tạo class, tạo trang layout, menu, nhúng các trang thành phần theo tham số vào trang layout 00:00:00
Bài 42: Tổ chức và viế^t code thực hiện trang đăng nhập, ghi nhớ tên đăng nhập và mật khẩu, hạn chế truy cập, thoát… 00:00:00
Bài 43: Viết code quản lý tin: liệt kê danh sách tin, thêm mới, hiệu chỉnh, xoá tin, lọc tin, sort, search, ứng dụng form với method get để truyền tham số. Ứng dụng jquery để liên kết các list/menu chính-phụ 00:00:00
Bài 44: Không thể không biết: Sử dụng các bộ công cụ soạn thảo web editor như CKEditor, TinyMCE: Cài đặt, cấu hình, sử dụng, custom… 00:00:00
Bài 45: Viết code quản lý loại tin: liệt kê loại tin, thêm mới, hiệu chỉnh, xoá loại tin 00:00:00
Bài 46: Viết code quản lý thể loại: liệt kê thể loại, thêm mới, hiệu chỉnh, xoá thể loại 00:00:00
Bài 47: Viết code thực hiện thanh phân trang (dạng chữ, dạng số), áp dụng trong các trang liệt kê danh sách tin, loại tin, thể loại, users… 00:00:00
Bài 48: Tổ chức phần public cho một website. Gồm tổ chức folder, tạo class, trang layout và các trang con 00:00:00
Bài 49: Tạo trang tin xem nhiều, tin mới theo loại, tin nổi bật, hiển thị video …và nhúng vào trang layout 00:00:00
Bài 50: Thực hiện thanh menu (jquery, csss3) nhiều cấp 00:00:00
Bài 51: Thực hiện trang hiện chi tiết tin, nhúng vào trang layout và liên kết từ các tiêu đề 00:00:00
Bài 52: Thực hiện tạo form nhập ý kiến (bình luận) của bạn đọc, quản trị ý kiến, hiển thị ý kiến bạn đọc 00:00:00
Bài 53: Thực hiện trang hiển thị các tin trong một loại và liên kết từ menu 00:00:00
Bài 54: Tổ chức và thực hiện chức năng tìm kiếm thông tin 00:00:00
Bài 55: Thực hiện chức năng đăng ký thành viên, các cách thức tiếp nhận và kiểm soát dữ liệu nhập, mã hoá mật khẩu, gởi mail kích hoạt tài khoản 00:00:00
Bài 56: Các ứng dụng của captcha image, thực hiện tạo captcha image, nhúng vào trang đăng ký, liên hệ… 00:00:00
Bài 57: Tạo trang liên hệ và gửi mail liên hệ 00:00:00
Bài 58: Thực hiện chức năng đổi mật khẩu 00:00:00
Bài 59: Thực hiện chức năng quên mật khẩu, bao gồm tạo mật khẩu mới, lưu database và gởi mail cho user 00:00:00
Bài 60: Giải quyết vấn đề tiêu đề cho trang tuỳ theo ngữ cảnh 00:00:00
Bài 61: Tổ chức và coding htaccess để có địa chỉ đẹp cho SEO 00:00:00
Bài 62: Thực hiện website đa ngôn ngữ 00:00:00
Bài 63: Tổ chức website bán hàng: database, các chức năng cần có, tạo trang layout, tạo class… 00:00:00
Bài 64: Hiển thị sản phẩm mới, sản phẩm nổi bật… 00:00:00
Bài 65: Tổ chức và coding chức năng giỏ hàng (shopping cart), kết hợp đầy đủ PHP- Jquery–CSS. Bao gồm: lưu thông tin sản phẩm, hiện giỏ hàng, cập nhật và xoá sản phẩm trong giỏ hàng 00:00:00
Bài 66: Tổ chức thanh toán và giao hàng cho khách 00:00:00
Bài 67: Upload website php lên mạng. Cấu hình các thông số 00:00:00
Bài 68: Vận hành website trên internet: Đăng ký và khai thác Google Analytis, WebbMaster Tools, phân tích tốc độ… 00:00:00
Bài 69: Các kỹ thuật tăng tốc website, các yếu tố làm cho website chạy nhanh/chậm. Cách phân tích dò các thành phần gây lỗi 00:00:00
Bài 70: Xây dựng Website hoàn chỉnh dưới sự hướng dẫn của giảng viên 00:00:00

Đăng nhận xét