iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Lập trình game dễ dàng với Unity

MôTả

  • Kiến thức yêu cầu
  • Có laptop cấu hình tối thiểu Core I3, RAM 4GB
  • Đã biết lập trình một ngôn ngữ bất kỳ
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Tự lập trình được game 2D & 3D chạy trên tất cả các dòng máy iOS, Android, Windows Phone & Trình duyệt web
  • Tự xây dựng hệ thống game 2D để kiếm tiền với quảng cáo AdMob
  • Tự mình xây dựng được thể loại game 3D Online thời gian thực nhiều người chơi
Lập trình game dễ dàng với Unity

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Phần 1: Làm việc với Unity

Bài 1: Starting Unity for the First Time 00:00:00
Bài 2: Creating Project 00:00:00
Bài 3: Opening a Project 00:00:00

Phần 2: UNITY 2D

Bài 4: The Project Window 00:00:00
Bài 5: The Scene View 00:00:00
Bài 6: The Hierarchy Window 00:00:00
Bài 7: The Inspector Window 00:00:00
Bài 8: The Toolbar 00:00:00
Bài 9: Sprite Creator 00:00:00
Bài 10: Sprite Editor 00:00:00
Bài 11: Sprite Packer 00:00:00
Bài 12: Rigidbody 2D - Collider 2D 00:00:00
Bài 13: Circle Collider 2D 00:00:00
Bài 14: Box Collider 2D 00:00:00
Bài 15: Polygon Collider 2D 00:00:00
Bài 16: Edge Collider 2D 00:00:00
Bài 17: Physics Material 2D 00:00:00
Bài 18: Scripting Overview 00:00:00
Bài 19: Creating and Using Scripts 00:00:00
Bài 20: Variables and the Inspector 00:00:00
Bài 21: Controlling GameObjects Using Components 00:00:00
Bài 22: Event Function 00:00:00
Bài 23: Time and Framerate Management 00:00:00
Bài 24: Creating and Destroying GameObjects 00:00:00
Bài 25: Coroutines 00:00:00
Bài 26: Special Folders and Script Compilation Order 00:00:00
Bài 27: Namespaces 00:00:00
Bài 28: Attributes 00:00:00
Bài 29: Execution Order of Event Function 00:00:00
Bài 30: Understanding Automatic Memory Management 00:00:00
Bài 31: Platform Dependent Compilation 00:00:00
Bài 32: Generic Functions 00:00:00
Bài 33: Scripting Restrictions 00:00:00
Bài 34: Script Serialization 00:00:00
Bài 35: UnityEvents 00:00:00
Bài 36: What is a Null Reference Exception 00:00:00
Bài 37: Importand Classes 00:00:00
Bài 38: Scripting Tools 00:00:00
Bài 39: Console Window 00:00:00
Bài 40: MonoDevelop 00:00:00
Bài 41: Event System 00:00:00
Bài 42: Supported Events 00:00:00
Bài 43: Auido Overview 00:00:00
Bài 44: Audio Files 00:00:00
Bài 45: Audio Source 00:00:00
Bài 46: Audio Clip 00:00:00
Bài 47: Animation System Overview 00:00:00
Bài 48: Animator Controller 00:00:00
Bài 49: Animation Transitions 00:00:00
Bài 50: Canvas 00:00:00
Bài 51: Basic Layout 00:00:00
Bài 52: Visual Components 00:00:00
Bài 53: Interaction Components 00:00:00
Bài 54: UI Reference 00:00:00
Bài 55: Rect Transform 00:00:00
Bài 56: Canvas Components 00:00:00
Bài 57: Canvas 00:00:00
Bài 58: Canvas Scaler 00:00:00
Bài 59: Canvas Group 00:00:00
Bài 60: Canvas Renderer 00:00:00
Bài 61: Visual Components 00:00:00
Bài 62: Text 00:00:00
Bài 63: Image 00:00:00
Bài 64: Raw Image 00:00:00
Bài 65: Interaction Components 00:00:00
Bài 66: Button 00:00:00
Bài 67: Slider 00:00:00
Bài 68: Input Field 00:00:00
Bài 69: 1. Spider Cave 00:00:00
Bài 70: 2. Rush Plane 00:00:00

Phần 3: UNITY 3D

Bài 71: The Project Window 00:00:00
Bài 72: The Scene View 00:00:00
Bài 73: The Hierarchy Window 00:00:00
Bài 74: The Inspector Window 00:00:00
Bài 75: The Toolbar 00:00:00
Bài 76: Lighting Overview 00:00:00
Bài 77: Using Lights 00:00:00
Bài 78: Cookies 00:00:00
Bài 79: Shadows 00:00:00
Bài 80: Directional Light Shadows 00:00:00
Bài 81: Lens Flare 00:00:00
Bài 82: Creating and Using Materials 00:00:00
Bài 83: Cube 00:00:00
Bài 84: Sphere 00:00:00
Bài 85: Capsule 00:00:00
Bài 86: Cylinder 00:00:00
Bài 87: Plane 00:00:00
Bài 88: Quad 00:00:00
Bài 89: Importing Assets 00:00:00
Bài 90: Import Settings 00:00:00
Bài 91: Importing from the Asset Store 00:00:00
Bài 92: Asset Packages 00:00:00
Bài 93: Standard Assets 00:00:00
Bài 94: Creating and Editing Terrains 00:00:00
Bài 95: Height Tools 00:00:00
Bài 96: Texture 00:00:00
Bài 97: Tree 00:00:00
Bài 98: Grass and Other Details 00:00:00
Bài 99: Wind Zones 00:00:00
Bài 100: Terrain Settings 00:00:00
Bài 101: Building Your First Tree 00:00:00
Bài 102: Tree Basics 00:00:00
Bài 103: Branch Group Properties 00:00:00
Bài 104: Leaf Group Properties 00:00:00
Bài 105: Tree – Wind Zones 00:00:00
Bài 106: Particle Systems Overview 00:00:00
Bài 107: Using Particle Systems in Unity 00:00:00
Bài 108: Box Collider 00:00:00
Bài 109: Capsule Collider 00:00:00
Bài 110: Character Collider 00:00:00
Bài 111: Mesh Collider 00:00:00
Bài 112: Rigidbody 00:00:00
Bài 113: Sphere Collider 00:00:00
Bài 114: Wheel Collider 00:00:00
Bài 115: Terrain Collider 00:00:00
Bài 116: Physic Material 00:00:00
Bài 117: Navigation System in Unity 00:00:00
Bài 118: Building a NavMesh 00:00:00
Bài 119: NavMesh Agent 00:00:00
Bài 120: Creating a NavMesh Agent 00:00:00
Bài 121: 1. Zig Zag Runner 00:00:00
Bài 122: 2. FPS Shooter Zombie 00:00:00
Bài 123: 3. Tank Multiplayer Shooter 00:00:00

Phần 4: EXPORTING PLATFORM-SPECIFIC

Bài 124: Download and install Java Development Kit 00:00:00
Bài 125: Setting Environment Variables 00:00:00
Bài 126: Download and install SDK 00:00:00
Bài 127: Android Player Settings 00:00:00

Phần 5: SUBMITTING STORE

Bài 128: Create a keystore 00:00:00

Phần 6: BLENDER

Bài 130: Download and learning Interface 00:00:00
Bài 131: Manipulation with windows 00:00:00
Bài 132: 3D window view 00:00:00
Bài 133: Visual Controller 00:00:00
Bài 134: Simple Objects 00:00:00
Bài 135: Select Object in Object Mode 00:00:00
Bài 136: Object Transformation Tools 00:00:00
Bài 137: Open and Save File 00:00:00
Bài 138: Coordinate in 3D View 00:00:00
Bài 139: Change View Mode Persp/Othor 00:00:00
Bài 140: Setting up numpad 00:00:00
Bài 141: Viewport Shading 00:00:00
Bài 142: Transforming objects in common coordinate system 00:00:00
Bài 143: Transforming objects in its own coordinate system 00:00:00
Bài 144: Edit Mode Overview 00:00:00
Bài 145: Edit Mode Select Tools 00:00:00
Bài 146: Edit Mode Transform Tools 00:00:00
Bài 147: Extrude 00:00:00
Bài 148: Loop Cut And Slide 00:00:00
Bài 149: Make Edge/Face – Bridge Edge Loops 00:00:00
Bài 150: Background Image 00:00:00
Bài 151: Mirror Modifiers 00:00:00
Bài 152: Snap element 00:00:00
Bài 153: Subdivision Surface Modifier 00:00:00
Bài 154: UV Mapping 00:00:00
Bài 155: Mark Seams 00:00:00
Bài 156: Unwrap 00:00:00
Bài 157: Test UV 00:00:00
Bài 158: Join And Separating Objects 00:00:00
Bài 159: Image Textures 00:00:00
Bài 160: Image texture painting 00:00:00
Bài 161: Armatures, Bone 00:00:00
Bài 162: Edit Mode, Pose Mode 00:00:00
Bài 163: Armatures deform 00:00:00
Bài 164: Vertex Group 00:00:00
Bài 165: Weight paint 00:00:00
Bài 166: Timeline 00:00:00
Bài 167: Keyframe 00:00:00
Bài 168: Dope Sheet, Action Editor 00:00:00
Bài 169: Graph Editor 00:00:00
Bài 170: NLA Editor 00:00:00
Bài 171: Creating 3D Character Model 00:00:00
Bài 172: Import In Unity 00:00:00
Bài 173: Exporting *.FBX file 00:00:00

Đăng nhận xét