iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Lập trình ứng dụng di động iOS với ngôn ngữ Swift

Khóa học iOS căn bản cung cấp những kiến thức nền tảng vừa đủ để học viên có thể tự tay tạo nên những ứng dụng phổ biến hiện nay, tiền đề để học viên có thể tự học kiến thức nâng cao cũng như sáng tạo để tạo nên những ứng dụng phức tạp hơn

  • Kiến thức yêu cầu
  • Yêu thích lập trình
  • Không bất buộc phải có iPhone/iPad
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Tự tay thiết kế những ứng dụng phổ biến
  • Đủ khả năng ứng tuyển vào các cty lập trình iOS
  • Tự nhận dữ án thiết kế ứng dụng iOS cho cá nhân hoặc team
Lập trình ứng dụng di động iOS với ngôn ngữ Swift

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu và làm quen với giao diện Mac OS, sử dụng 1 số dòng lệnh cơ bản với terminal. 00:00:00
Bài 2: Giới thiệu App Store, tạo tài khoản apple ID và cài đặt Xcode 7.3.1 00:00:00
Bài 3: Giới thiệu giao diện Xcode. 00:00:00
Bài 4: Giới thiệu Swift 3, so sánh với Object C 00:00:00
Bài 5: Các quy tắc khi viết code với Swift 00:00:00
Bài 6: Các quy tắc khi viết code với Swift 00:00:00
Bài 7: Khai báo biến với let và var 00:00:00
Bài 8: Thống nhất quy tắc đặt tên biến 00:00:00
Bài 9: Khai báo tên biến bằng hình ảnh 00:00:00
Bài 10: Các kiểu dữ liệu cơ bản: Int, Float 00:00:00
Bài 11: String và các hàm xử lý 00:00:00
Bài 12: Toán tử số học 00:00:00
Bài 13: Các lệnh điều kiện rẽ nhánh: if else, guare else, switch case 00:00:00
Bài 14: Biểu diễn thuật toán rẽ nhánh bằng ngôn ngữ tự nhiên và sơ đồ khối 00:00:00
Bài 15: Vòng lặp: For , While 00:00:00
Bài 16: Break, Continue và cách sử dụng 00:00:00
Bài 17: Mảng: một chiều và đa chiều + 2 cách khai báo mảng: [] và Array<> 00:00:00
Bài 18: Thao tác với mảng: truy xuất phần tử; thêm, xoá phần tử 00:00:00
Bài 19: Dictionaries và 2 cách khai báo 00:00:00
Bài 20: Liên hệ dictionary và cấu trúc Json 00:00:00
Bài 21: Kiểu Optionals trong Swift 00:00:00
Bài 22: Phân biệt và sử dụng ? Và ! Khi unwrap Optionals 00:00:00
Bài 23: Kiểu dữ liệu hỗn hợp Tuples 00:00:00
Bài 24: Hàm và các cách khai báo hàm, nâng cao với closure 00:00:00
Bài 25: Struct, Class và Enum & cách phân biệt 00:00:00
Bài 26: Cách sử dụng Struct, class và Enum 00:00:00
Bài 27: Protocol và ứng dụng 00:00:00
Bài 28: Hướng đối tượng trong Swift 00:00:00
Bài 29: Thiết kế giao diện với storyboard 00:00:00
Bài 30: Quản lý toạ độ và các đối tượng 00:00:00
Bài 31: Giới thiệu UIView 00:00:00
Bài 32: Giới thiệu Viewcontroller và ViewCycle 00:00:00
Bài 33: UILabel, UIButton, UITextField. 00:00:00
Bài 34: AutoLayout với UIView 00:00:00
Bài 35: SizeClass với UIView 00:00:00
Bài 36: UIImage 00:00:00
Bài 37: Camera & Photo 00:00:00
Bài 38: UIAlertview 00:00:00
Bài 39: Chuyển màn hình 00:00:00
Bài 40: UISlider 00:00:00
Bài 41: NSTimer 00:00:00
Bài 42: Gesture: Bắt sự tương tác của khách hàng với thiết bị. 00:00:00
Bài 43: UIWebview 00:00:00
Bài 44: UIScrollView 00:00:00
Bài 45: UIPickerView 00:00:00
Bài 46: UITableView 00:00:00
Bài 47: UICollectionView 00:00:00
Bài 48: AVFoundation 00:00:00
Bài 49: AVKit 00:00:00
Bài 50: CoreData 00:00:00
Bài 51: SQLite 00:00:00
Bài 52: WebService 00:00:00
Bài 53: New FireBase 00:00:00
Bài 54: Mulithread 00:00:00
Bài 55: NODEJS 00:00:00
Bài 56: SOCKET IO (Real time) 00:00:00
Bài 57: Viết ứng dụng Chat với NodeJS & SocketIO 00:00:00
Bài 58: Viết ứng dụng Game kéo co Online 00:00:00
Bài 59: Push Notification 00:00:00
Bài 60: MVC - Model View Controller 00:00:00
Bài 61: MVVM cơ bản 00:00:00
Bài 62: SWRealViewController (slide menu) 00:00:00
Bài 63: Facebook API (login, share, like) 00:00:00
Bài 64: Map Kit 00:00:00
Bài 65: Google API 00:00:00
Bài 66: Core Location 00:00:00
Bài 67: CoreGraphics 00:00:00
Bài 68: UIView Animation 00:00:00
Bài 69: Core Animation 00:00:00
Bài 70: Giới thiệu mô hình MVC 00:00:00
Bài 71: Ôn tập kiến thức 00:00:00
Bài 72: Phương pháp chia model, view và controller 00:00:00
Bài 73: Demo đổ dữ liệu cơ bản tableView với mảng và MVC 00:00:00
Bài 74: Ôn tập Json và cách đọc Json 00:00:00
Bài 75: Xử lý đọc và load dữ liệu Json trong controller 00:00:00
Bài 76: Demo đổ dữ liệu cơ bản tableView với Json và MVC 00:00:00
Bài 77: Demo đổ dữ liệu phức tạp, nhiều lớp với Json và MVC 00:00:00
Bài 78: Định hướng viết MVC cho project thực tế của học viên 00:00:00
Bài 79: MVC với libary: Alamofire 00:00:00
Bài 80: Các thành phần của MVVM pattern 00:00:00
Bài 81: Xây dựng Model với Struct 00:00:00
Bài 82: Xây dựng View-Model 00:00:00
Bài 83: Xây dựng Model-View 00:00:00
Bài 84: Tìm hiểu Bind data 00:00:00
Bài 85: Demo bind data với String 00:00:00
Bài 86: Xây dựng binder 00:00:00
Bài 87: Demo đổ dữ liệu Json với MVVM và tableView: JSON đơn giản 00:00:00
Bài 88: Demo đổ dữ liệu Json với MVVM và tableView: JSON phức tạp 00:00:00
Bài 89: MVVM với library: Alamofire 00:00:00
Bài 90: Toạ độ trên màn hình 00:00:00
Bài 91: Bound và Frame 00:00:00
Bài 92: 4 thuộc tính cơ bản của một đối tượng trong Auto Layout 00:00:00
Bài 93: Autolayout sử dụng Pin. 00:00:00
Bài 94: Autolay out sử dụng chuột 00:00:00
Bài 95: Demo Autolayout 1 đối tượng với Supper view 00:00:00
Bài 96: Demo Autolayout 2 đối tượng với nhau 00:00:00
Bài 97: Demo giao diện máy tính cơ bản với autolayout 00:00:00
Bài 98: Autolayout ngược 00:00:00
Bài 99: Áp dụng Autolayout tạo form đăng nhập 00:00:00
Bài 100: Autolayout một cell của tableView 00:00:00
Bài 101: Autolayout và scrollView 00:00:00
Bài 102: Autolayout bằng code: Giới thiệu NSContrains và các thuộc tính. 00:00:00
Bài 103: Demo viết 1 đối tượng Uiview cơ bản sử dụng code 00:00:00
Bài 104: Demo form đăng nhập sử dụng code autolayout 00:00:00
Bài 105: Dùng code Auto layout tạo animation 00:00:00
Bài 106: Giới thiệu size class và các loại kích thước màn hình 00:00:00
Bài 107: Demo Sizeclass cơ bản với màn hình dọc và ngang 00:00:00
Bài 108: Demo sizeclass cơ bản 2 kích thước màn hình khác nhau: 00:00:00
Bài 109: Demo form đăng nhập sử dụng sizeclass 00:00:00
Bài 110: Tìm hiểu các nhà cung cấp quảng cáo đang có trên thị trường 00:00:00
Bài 111: Hướng dẫn đăng kí & tạo tài khoảng Google Adsense 00:00:00
Bài 112: Hướng dẫn nhúng quảng cáo AdMob vào trong app 00:00:00
Bài 113: Hướng dẫn cách nhận tiền từ Google 00:00:00
Bài 114: Giới thiệu quy trình Submit ứng dụng lên AppStore. 00:00:00
Bài 115: Các bước chuẩn bị trước khi Submit App. 00:00:00
Bài 116: Hướng dẫn tạo Identifier (Bundle ID, AppID ). 00:00:00
Bài 117: Hướng dẫn cấu hình App trên iTunes. 00:00:00
Bài 118: Hướng dẫn tạo file Provisioning 00:00:00
Bài 119: Hướng dẫn archive ứng dụng từ Xcode lên iTunes. 00:00:00
Bài 120: Hướng dẫn archive file ipa cho ứng dụng 00:00:00
Bài 121: Ứng dụng 1 (Tài liệu sẽ được phát riêng cho học viên tại lớp học) 00:00:00
Bài 122: Ứng dụng 2 (Tài liệu sẽ được phát riêng cho học viên tại lớp học) 00:00:00
Bài 123: Ứng dụng 3 (Tài liệu sẽ được phát riêng cho học viên tại lớp học) 00:00:00

Đăng nhận xét