iGot.vn

5 / 5 (100)

star star star star star

iGot.vn

Đơn giản hóa việc thiết kế giao diện web với thư viện React JS (ReactJS)

ReactJS là thư viện Javascript chính được Facebook sử dụng để thiết kế web và ứng dụng như Facebook, Instagram,.. ReactJS được Facebook tối ưu để xử lý các thành phần HTML (DOM) một cách dễ dàng và nhanh chóng. Cú pháp của ReactJS rất gần với cú pháp của ngôn ngữ lập trình di động React Native cũng do Facebook phát triển, bạn sẽ dễ dàng học các ngôn ngữ khác của Facebook một cách dễ dàng.

  • Kiến thức yêu cầu
  • Biết cơ bản HTML/CSS/Javascript
  • Bạn sẽ làm được gì?
  • Làm chủ được ReactJS
  • Đủ khả năng ứng tuyển vào các công ty lập trình Web/Mobile đỏi hỏi ReactJS
  • Tự tay thiết kế được website bằng React JS
Đơn giản hóa việc thiết kế giao diện web với thư viện React JS (ReactJS)

Mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Bài 1: Cài đặt Atom 00:00:00
Bài 2: Cài đặt Git-SCM & Bash 00:00:00
Bài 3: Hướng dẫn viết lệnh Command Line 00:00:00
Bài 4: Cài đặt NodeJS 00:00:00
Bài 5: Giới thiệu React JS 00:00:00
Bài 6: Tạo Web Server trên NodeJS 00:00:00
Bài 7: Hướng dẫn cách viết JSX 00:00:00
Bài 8: Sử dụng Babel 00:00:00
Bài 9: Viết trang HTML ReactJS đầu tay: Giới thiệu thông tin của bạn 00:00:00
Bài 10: Giới thiệu Component 00:00:00
Bài 11: Cách tạo Component 00:00:00
Bài 12: Hiểu về trình tự hoạt động của một Component 00:00:00
Bài 13: Cách Mount một Component 00:00:00
Bài 14: Tạo & Sử dụng Properties 00:00:00
Bài 15: Chu kỳ hoạt động của một Component 00:00:00
Bài 16: Quản lý events trên một Component 00:00:00
Bài 17: Quản lý State (Trạng thái) của một Component 00:00:00
Bài 18: Update Component 00:00:00
Bài 19: Component lồng nhau. 00:00:00
Bài 20: Đăng kí & tích hợp Firebase 00:00:00
Bài 21: Kiến trúc một ứng dụng ReactJS kết nối Firebase 00:00:00
Bài 22: Các phương pháp PUSH dữ liệu lên Firebase: PUSH/SET 00:00:00
Bài 23: Tạo Component Get data từ Firebase 00:00:00
Bài 24: Đổ dữ liệu từ Firebase vào ListView 00:00:00
Bài 25: Get hình ảnh từ Firebase vào ListView 00:00:00
Bài 26: Tạo form gửi dữ liệu 00:00:00
Bài 27: Đăng kí thành viên với Firebase 00:00:00
Bài 28: Đăng nhập thành viên với Firebase 00:00:00
Bài 29: Debug với Firebase Chrome Extension 00:00:00
Bài 30: Phân quyền database trên Firebase 00:00:00
Bài 31: Giới thiệu Foundation 00:00:00
Bài 32: Cài đặt Foundation 00:00:00
Bài 33: Định dạng Navigation 00:00:00
Bài 34: Định dạng một trang web cơ bản với Foundation 00:00:00
Bài 35: Tự tạo CSS mới cho Foundation 00:00:00
Bài 36: Cấu hình CSS 00:00:00
Bài 37: Tại sao phải dùng Redux? 00:00:00
Bài 38: Cài đặt Redux 00:00:00
Bài 39: Các hàm trong Redux 00:00:00
Bài 40: Khởi tạo Reducer & truy cập State của ứng dụng 00:00:00
Bài 41: Dispatching & Handling các Actions 00:00:00
Bài 42: Redux: Thêm phần tử vào mảng. 00:00:00
Bài 43: Redux: Cập nhật / Xóa phần tử trong mảng. 00:00:00
Bài 44: Làm việc với nhiều Reducers. 00:00:00
Bài 45: Asynchronus actions. 00:00:00
Bài 46: React-Redux: Provider & Connect 00:00:00
Bài 47: Cấu hình Local Storage với Redux 00:00:00
Bài 48: Cài đặt Git 00:00:00
Bài 49: Add Git vào ứng dụng React 00:00:00
Bài 50: Cấu hình GitHub 00:00:00
Bài 51: Khởi tạo SSH Key 00:00:00
Bài 52: Push ứng dụng React lên Git Hub 00:00:00
Bài 53: Đăng kí Heroku & Toolbelt 00:00:00
Bài 54: Upload & cấu hình ứng dụng React lên Heroku 00:00:00

Đăng nhận xét